วันพุธที่ 11 กันยายน 2019

ชีวิตที่มีวัตถุประสงค์กับพระเจ้า
A Life Of Purpose With God

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2โครินธ์ 5:17)

     ในการบังเกิดใหม่แม้ว่าคุณจะยังคงมีร่างกายที่เหมือนเดิม แต่วิญญาณของคุณได้ถูกสร้างใหม่ตามพระฉายาของพระคริสต์ นี่คือสิ่งที่พระเยซูทำให้เป็นไปได้สำหรับเรา นั่นคือพระองค์ประทานชีวิตและธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของพระองค์แทนที่ความบาปและการกล่าวโทษของเราบนไม้กางเขน

ตอนนี้เรามีและดำเนินชีวิตอย่างมีวัตถุประสงค์ในแผ่นดินโลกนี้ ทันทีที่คุณบังเกิดใหม่ คุณก็บังเกิดเข้าสู่ชีวิตที่มีวัตถุประสงค์กับพระเจ้า คุณเป็นพระหัตถ์ที่ยื่นออกไปของพระเจ้าเพื่ออวยพรแก่โลกของคุณ

ไม่สำคัญว่าคุณเคยเป็นอะไรก่อนที่คุณจะมอบหัวใจให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่สำคัญว่าคนอื่นจะคิดว่าคุณไม่ได้มีค่าอะไรในชีวิต วันนี้คุณเป็นเจ้าชายแห่งฤทธิ์อำนาจกับพระเจ้า จงเข้าใจ รับรู้ และซาบซึ้งในลิขิตชีวิตใหม่ของคุณในพระคริสต์

เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราว่า “…สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” คุณได้ถูกเหวี่ยงขึ้นไปสู่ชีวิตแห่งชัยชนะ ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง ความหวัง และความมั่นใจ แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ผ่านทางคุณพระเจ้าทรงต้องการนำคนอื่นๆ เข้ามาสู่ความเป็นหนึ่งที่ได้รับพระพรและการสามัคคีธรรมเดียวกันกับพระวิญญาณเพื่อให้ชีวิตของพวกเขามีความหมายและวัตถุประสงค์กับพระเจ้าด้วย

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีสำหรับตราประทับของพระองค์บนตัวของข้าพระองค์ ซึ่งกำหนดให้ข้าพระองค์เป็นลูกแห่งลิขิตชีวิตของพระเจ้า ด้วยการดำเนินชีวิตและทำให้วัตถุประสงค์ของพระองค์สำเร็จในแผ่นดินโลกนี้ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตเหนือกว่าเส้นทางตามธรรมชาติของชีวิต นั่นคือความเสื่อมทราม ความชั่วร้าย และความเสื่อมโทรมที่แพร่หลายในโลกแห่งความมืด ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 6:4-6; อิสยาห์ 43:18-19


Comments are closed