วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013

ชีวิตที่น่าตื่นเต้น
An Exciting Life

“เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุข และความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์” (โรม 14:17)

    ยิ่งคุณศึกษาพระคำของพระเจ้ามากเท่าใด คุณก็จะเชื่อมากขึ้นว่าคริสเตียนไม่ใช่ศาสนา แต่เป็นการดำเนินชีวิต ความตื่นเต้น ความเติมเต็ม และการเดินแบบพิเศษ ในความเหนือธรรมชาติ ข้าพเจ้าค้นพบสิ่งนี้ในชีวิตตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ยิ่งข้าพเจ้าศึกษาพระคำของพระเจ้ามากขึ้น ข้าพเจ้ายิ่งตื่นเต้นเกี่ยวกับพระเยซูมากขึ้นเท่านั้น ข้าพเจ้าค้นพบว่าคริสเตียนใช้การได้ ข้าพเจ้าค้นพบว่าพระคำนั้นมีชีวิตและทำงานอยู่ ข้าพเจ้าค้นพบว่าการอัศจรรย์ในพระคัมภีร์นั้นไม่ได้เป็นเพียงแต่เรื่องราวเท่านั้น และพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นมากกว่าการจูงใจ

ลองดูตัวอย่างที่น่าตื่นเต้นบางตอนในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวของชีวิตที่พระวิญญาณได้สำแดงฤทธิ์เดชอันอัศจรรย์ของพระองค์ ผู้วินิจฉัย 15:16 บอกเราว่าแซมสันได้เอาชนะทหารกล้าหนึ่งพันคนด้วยกระดูกขากรรไกรของล่อ ใน 1 ซามูเอล 17:34-35 ดาวิดได้เล่าถึงการที่เขาได้ฆ่าสิงโตและหมีด้วยมือเปล่า คิดถึงโมเสสตอนที่เขาและชนชาติอิสราเอลถูกล้อมด้วยทะเลแดงและทหารอียิปต์ พระคัมภีร์บอกเราว่าโมเสสได้ยื่นมือของเขาเหนือทะเลนั้น และทะเลได้ถูกเปิดออกเป็นทางให้ชนชาติอิสราเอลเดินผ่านไปบนพื้นแห้ง

เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและเป็นแรงบันดาลใจที่ได้รู้ว่าพระวิญญาณองค์เดียวกันที่ทำงานกับคนเหล่านี้ และคนอื่นๆ ในพระคัมภีร์ รวมถึงพระเยซู และสาวก คือพระวิญญาณที่ทำงานภายในเราในวันนี้ 2 โครินธ์ 4:7 กล่าวว่า “แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” ของพวกเรานั้นดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับพระเยซู เรามีพระวิญญาณที่เต็มล้นอยู่ (ยอห์น 1:16; โคโลสี 2:9-10)

พระวิญญาณองค์เดียวกันที่ทำให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายนั้นอยู่ภายในเราอย่างเต็มล้นในวันนี้ (โรม 8:11) ดังนั้น คุณสามารถเดินในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเหมือนอย่างที่พวกผู้เผยพระวจน พระเยซู และเหล่าสาวกเคยทำ คุณสามารถมีชีวิตที่น่าตื่นเต้นแห่งชัยชนะ ความสำเร็จ และความยอดเยี่ยมโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ได้นำความจริงแห่งชีวิตของพระเจ้าให้ส่องสว่างภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตแห่งความชื่นชมยินดี ความตื่นเต้น และสง่าราศี ในอิสรภาพอันสมบูรณ์ และสิทธิอำนาจเหนือมารซาตานและสถานการณ์ทั้งสิ้น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:11


Comments are closed