ศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม 2014

ชีวิตที่ดี มีความสุข
A Happy, Good Life

“เพราะว่า ผู้ที่จะรักชีวิต และปรารถนาที่จะเห็นวันดี ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดสิ่งชั่ว และห้ามปากไม่ให้พูดเป็นอุบายล่อลวง ให้เขาละความชั่วและกระทำความดี ให้เขาใฝ่หาสันติสุขและมุ่งดำเนินไป” (1 เปโตร 3:10-11)

    เป็นแรงบันดาลใจที่ได้รู้ว่าในฐานะลูกของพระเจ้า คุณสามารถไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตและมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ เป็นชีวิตที่คุณสามารถมีความสุขทุกวัน บางคนไม่มีความสุขกับชีวิตของเขาและผลก็คือ พวกเขาโทษคนอื่น โทษรัฐบาล สภาพแวดล้อมของพวกเขา หรือเพื่อนบ้านของพวกเขา สำหรับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น นั่นจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร

ในการประสบความสำเร็จสูงสุดที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับคุณนั้นคือการดำเนินชีวิตโดยพระคำ พระคำของพระเจ้าเปิดเผยหลักพื้นฐานสำหรับความสำเร็จที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อประสบความยิ่งใหญ่พิเศษในชีวิต ยกตัวอย่างเช่น ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นสั่งสอนถึงวิธีในการมีชีวิตที่ดีและมีความสุข อ่านอีกครั้งหนึ่งด้วยกันในฉบับแปล LBT “ถ้าท่านต้องการมีชีวิตที่ดี มีความสุข ควบคุมลิ้นของท่าน และควบคุมริมฝีปากจากการพูดโกหก หันเสียจากความชั่วร้ายและทำความดี พยายามดำเนินชีวิตในสันติสุขแม้ว่าท่านต้องวิ่งตามเพื่อจับมันและยึดมันไว้” (1 เปโตร 3:10-11)

คุณเห็นหรือไม่? ข้อพระคัมภีร์นี้ทำให้คุณรู้อย่างชัดเจนว่าถ้าคุณต้องการมีความสุขในชีวิตของคุณ และเห็นวันที่ดีแล้ว ทีทางที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ ละความชั่ว และทำความดี พยายามดำเนินชีวิตในสันติสุขกับทุกคน ฉบับแปล The Message กล่าวว่า “ใครก็ตามที่ต้องการรับชีวิตและมองเห็นวันที่เต็มล้นด้วยสิ่งดี สิ่งที่ท่านต้องทำก็คือ ไม่พูดสิ่งชั่วหรือสิ่งที่ทำให้บาดเจ็บ ปฎิเสธสิ่งชั่วร้ายและปลูกฝังสิ่งดี วิ่งตามสันติสุขด้วยทั้งหมดที่ท่านมี” (1 เปโตร 3:10-11) ฝึกฝนสิ่งนี้ นี่คือสูตรสำเร็จที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คุณเพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จ เป็นชีวิตที่เต็มด้วยสิ่งดี!

ข้าพเจ้ารักพระคำของพระเจ้าเพราะว่าพระคำนั้นคือคำสั่งสอนของเราสำหรับชีวิตที่ยิ่งใหญ่ เป็นแสงสว่างที่นำเราในความชอบธรรม การครอบครอง ความสำเร็จ และชัยชนะ ชีวิตของคุณสามารถเป็นชีวิตที่สวยงาม พิเศษ ตื่นเต้น อิ่มเอิบ ดีเลิศ และยอดเยี่ยม ถ้าคุณดำเนินชีวิตโดยพระคำ

คำอธิษฐาน
    สรรเสริญพระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานชีวิตที่ไม่ธรรมดาในพระคริสต์แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์เต็มล้น มีความชื่นชมยินดี และตื่นเต้นเกี่ยวกับชีวิตของข้าพระองค์ ซึ่งพระองค์ทำให้สวยงามด้วยความงดงาม สง่าราศี และความชอบธรรมของพระองค์ ข้าพระองค์ถูกสถาปนาโดยพระคุณของพระองค์ ในทางแห่งความยิ่งใหญ่ เพราะว่าข้าพระองค์ดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 12:14; 2 เปโตร 1:3


Comments are closed