พฤหัสบดี ที่ 20 มีนาคม 2014

ชีวิตคือเรื่องฝ่ายวิญญาณ
Life Is Spiritual

“จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า” (โคโลสี 3:16)

    ชีวิตมนุษย์ถูกควบคุมจากโลกฝ่ายวิญญาณ และในการไม่รู้ถึงสิ่งนี้คือการหลอกตนเอง ไม่ว่าเราจะตระหนักรู้หรือไม่รู้ถึงกฏในโลกนั้นหรือไม่ ก็ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มันจะทำงานเพื่อประโยชน์ของคุณหรือต่อสู้คุณเหมือนกับกฏธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่นกฏของแรงดึงดูด จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อคุณขึ้นอยู่กับการใช้และความสัมพันธ์กับกฏนั้น

ชีวิตของคุณนั้นพึ่งพาอยู่บนการใช้กฏฝ่ายวิญญาณอย่างถูกต้อง เพราะว่าชีวิตคือเรื่องฝ่ายวิญญาณ มีหลายคนที่หลังจากเป็นผู้นำประเทศ และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ถูกทำให้ไร้ค่าเพราะว่าซาตานได้ควบคุมเขาไว้ เพียงแต่พวกเขาจะตระหนักว่าชีวิตคือเรื่องฝ่ายวิญญาณ! พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัย แต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้า อาจทำลายป้อมได้ คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์” (2 โครินธ์ 10:4-5)

ป้อมที่กล่าวถึงด้านบนไม่ใช่กำแพงหรือกำบัง แต่เป็นความคิดในหัวของผู้คน และทฤษฎีที่พวกเขายอมรับในชีวิตซึ่งได้ปิดเขาไว้จากการเคลื่อนไปในทิศทางของความฝันและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา ความคิดเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นในความคิดของพวกเขาโดยอำนาจของซาตาน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีบางคนที่ปฏิเสธการถวายทรัพย์ และปฏิเสธการถวายสิบลด แม้ว่าพวกเขาได้ยินเกี่ยวกับพระพรและพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับคนที่ถวายสิบลดก็ตาม

ป้อมเหล่านั้นสามารถถูกทำลายลงได้โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า และพระคำของพระองค์เท่านั้น ในสดุดี 119:66 ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “ขอทรงสอนคำตัดสินและความรู้แก่ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เชื่อถือพระบัญญัติของพระองค์” เขารู้ว่าการเชื่อในคำบัญชาเท่านั้นไม่เพียงพอ ดังนั้นเขาจึงขอพระเจ้าที่จะทรงสอนคำตัดสิน ซึ่งเหมือนกับความรู้ฝ่ายวิญญาณ เขาขอสติปัญญาในการแยกแยะหลักการฝ่ายวิญญาณ เพื่อที่จะรู้ว่าอะไรที่มาจากพระเจ้าและอะไรที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า

ใส่พระคำของพระเจ้าในวิญญาณของคุณให้มาก ผ่านการศึกษาและภาวนา โคโลสี 3:16 กล่าวว่า “จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า” นี่คือกุญแจที่สำคัญของการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จและก้าวเดินไปในชีวิตด้วยสง่าราศี

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระคำของพระเจ้าเป็นแสงสว่างและเป็นชีวิตของข้าพเจ้า ผ่านทางพระคำ ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอย่างมีความสำเร็จ และเดินผ่านชีวิตอย่างมีชัยชนะ ข้าพเจ้าอยู่บนเส้นทางแห่งสง่าราศีและความยอดเยี่ยม รุดหน้าไปโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ! ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 4:12-13


Comments are closed