อังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2014

ชีวิตของพระเจ้าในคุณ
The God-life In You

“และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต” (1 ยอห์น 5:11-12)

    การตระหนักของคุณในบุคลิก จุดเริ่มต้น และมรดกของคุณในพระคริสต์ จะส่งผลต่อวิธีในการดำเนินชีวิตของคุณ การควบคุมการตัดสินใจของคุณ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ และรอบตัวคุณ นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณควรที่จะตระหนักถึงชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ภายในคุณ พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 5:26 ว่า “เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองฉันใด พระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์ฉันนั้น” เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นว่าพระเจ้าได้ประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา แล้วชีวิตนิรันดร์นี้คืออะไร?

ชีวิตนิรันดร์คือชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าที่บรรจุไว้ในวิญญาณของผู้ที่เชื่อในพระเยซู เป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าในวิญญาณของคุณ ทำให้คุณไม่สามารถถูกเอาชนะได้ ไม่สามารถถูกทำลาย และมีอำนาจเหนือซาตาน ความเจ็บป่วย โรคร้าย ความล้มเหลว และความตาย ยอห์นได้บันทึกไว้ใน 1 ยอห์น 5:13 ว่า “ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์” พระเจ้าต้องการให้คุณตระหนักถึงชีวิตของพระองค์ในคุณ เพื่อที่ความตระหนักนั้นจะประทานจิตใจของผู้ชนะให้กับคุณ

คุณไม่ต้อง “รู้สึก” ในร่างกายของคุณก่อนที่จะตระหนักว่าคุณมีชีวิตนิรันดร์ สิ่งนี้อยู่ในวิญญาณของคุณ ประกาศอยู่เสมอว่าชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายในคุณ จากมงกุฏบนศีรษะของคุณไปถึงรองเท้าที่เท้าของคุณ! บางทีคุณอาจได้รับบาดเจ็บและมีความเจ็บปวดทรมานมาก เตือนตัวคุณเองว่าคุณมีชีวิตของพระเจ้าภายในคุณ คุณบังเกิดจากพระวิญญาณและจากพระคำของพระเจ้า ชีวิตของคุณเหนือธรรมชาติ นั่นหมายความว่าจะต้องมีการรักษาให้หายดี

บางคนมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่ไม่หายเป็นระยะเวลาหลายปี การบาดเจ็บนั้นย่ำแย่ลงจนกระทั่งเป็นโรคที่ทำให้เขาต้องเสียชีวิต เพียงเพราะว่าเขาไม่รู้เกี่ยวกับชีวิตของพระเจ้า ชีวิตแห่งการอัศจรรย์! เป็นชีวิตที่ทำลายไม่ได้ ถ้าคุณรู้สึกถึงอาการของโรคในร่างกายของคุณ ใช้ฤทธิ์เดชแห่งชีวิตของพระเจ้าในคุณโดยการอธิษฐานในภาษาแปลกๆ และพูดพระคำของพระเจ้า ไม่นานนัก คุณจะรู้สึกถึงกำลังและเรี่ยวแรงได้กลับคืนมาสู่ร่างกายของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าในข้าพเจ้า ไหลอยู่ในทุกส่วนของร่างกาย ไม่มีความเจ็บป่วย โรคร้าย หรือความผิดปกติใดที่สามารถคงอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้าได้ เพราะว่าวิญญาณเดียวกันที่ได้ชุบพระคริสต์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย สถิตอยู่ในข้าพเจ้า และทำให้ร่างกายของข้าพเจ้าได้รับกำลังกลับคืนดีดังเดิม! ข้าพเจ้าสมบูรณ์ หายดี และยอดเยี่ยม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 3:16; เอเฟซัส 3:20; 3 ยอห์น 1:2


Comments are closed