อาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2013

ชีวิตของพระเจ้าภายในคุณ
The God-life In You

“และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิต ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ และเพื่อท่านจะได้เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า” (1 ยอห์น 5:11-13)

    สังเกตถึงช่วงเวลาอย่างระมัดระวังในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น พระคำได้เน้นย้ำว่าใครก็ตามที่บังเกิดใหม่ได้รับชีวิตนิรันดร์แล้ว เป็นบางสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมพร้อมไว้แล้วในพระเยซูคริสต์ ถ้าคุณบังเกิดใหม่ ชีวิตนิรันดร์ก็เป็นของคุณในปัจจุบันแล้ว

ชีวิตนิรันดร์ก็คือ “ชีวิตของพระเจ้า” Zoe (ภาษากรีก) ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะหรือแก่นแท้ของความเป็นพระเจ้า ในฟิเลโมน 1:6 ได้ชี้ให้เห็นถึงหลักการของความเชื่อที่สำคัญ กล่าวว่า “เพื่อการเป็นพยานถึงความเชื่อของท่านจะได้เกิดผลโดยการรู้ถึงสิ่งดีทุกอย่าง ซึ่งมีอยู่ในท่านโดยทางพระเยซูคริสต์” ทำให้นึกถึงถ้อยคำของยอห์นใน 1 ยอห์น 5:13 ที่กล่าวว่า “ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์…”

เมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณบังเกิดจากวิญญาณ และชีวิตมนุษย์ของคุณถูกวางรากใหม่โดยชีวิตของพระเจ้า คุณจะต้องตระหนักถึงความจริงข้อนี้ มันต้องกลายเป็นความประจักษ์แจ้งปัจจุบันในวิญญาณของคุณว่าคุณมีชีวิตของพระเจ้า ชีวิตนี้ไม่สามารถถูกทำร้ายโดยความเจ็บป่วยหรือโรคภัย เพราะว่ามันคือชีวิตของพระเจ้า

พระเยซูได้กล่าวถึงชีวิตนี้เมื่อพระองค์ได้ตรัสว่า “เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิต (Zoe) ในพระองค์เองฉันใด พระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิต (Zoe) ในพระองค์ฉันนั้น” พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ชีวิตที่พระเยซูทรงมีในพระองค์นั้น เป็นชีวิตเดียวกับที่พระเจ้าทรงมี และชีวิตนั้นก็อยู่ภายในคุณในเวลานี้ ชีวิตนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลว ความพ่ายแพ้ และความตาย! เป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติ และพระเจ้าต้องการให้คุณมี และดำเนินชีวิตในความรู้อย่างครบถ้วนว่าคุณมีชีวิตของพระองค์ภายในคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าคือความสำเร็จ ข้าพเจ้าเป็นอิสระจากความพ่ายแพ้และความล้มเหลว ข้าพเจ้าไม่สามารถเสียเปรียบได้ เพราะว่าข้าพเจ้าร่วมอยู่ในพระลักษณะของพระเจ้า ข้าพเจ้าสำแดงความยอดเยี่ยมของพระวิญญาณ ชีวิตของพระเจ้าภายในข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าอยู่เหนือมารร้ายและกิจการทั้งหมดของมัน สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 10:10; 2 เปโตร 1:3-4


Comments are closed