เสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2012

ชีวิตของพระคริสต์อยู่ภายในคุณ
The Life Of Christ In You

“และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์” (1 ยอห์น 5:11)

มันไม่ใช่คำสัญญา แต่เป็นประโยคที่เป็นความจริง คือความจริงปัจจุบัน ที่พระเจ้าได้ประทานชีวิตแก่เรา และชีวิตนี้อยู่ในพระบุตรของพระองค์ 1 ยอห์น 5:12 กล่าวว่า “ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต” พระเจ้าทรงชัดเจนว่า ชีวิตนี้อยู่ที่ไหน และจะได้รับได้อย่างไร ชีวิตนี้อยู่ในพระบุตรของพระองค์ ทุกคนที่มีพระบุตรของพระเจ้าก็มีชีวิตนี้
มีบางสิ่งเกี่ยวกับชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ภายในคุณ มันทำให้คุณไม่สามารถถูกทำลายและไม่สามารถพ่ายแพ้ได้ ในยอห์น 10:10 พระเยซูตรัสว่าเหตุผลที่พระองค์มาก็เพื่อจะประทานชีวิตที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าแก่เรา 1 ยอห์น 3:8 ยังบอกเราอีกว่าทำไมชีวิตนี้จึงสำแดงให้แก่เรา “…พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมาร” สิ่งนี้หมายความว่าชีวิตของพระคริสต์ภายในคุณจะทำลาย หยุดยั้ง และทำให้งานของมารซาตานในชีวิตของคุณใช้การไม่ได้ ในครอบครัวของคุณ ในการเงินและในการงานของคุณด้วย คุณไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวสิ่งใดในชีวิต
โรม 8:10 กล่าวว่า “และถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้ว ถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาป แต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรม” กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้าคุณมีชีวิตของพระคริสต์ภายในคุณ มันไม่สำคัญว่ามีสิ่งใดที่ผิดปกติในร่างกายของคุณ มันจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งเพราะว่าความชอบธรรม ถึงแม้ว่าร่างกายของคุณอาจจะตาย แตกหัก หรือถูกบดขยี้เพราะความบาป พระวิญญาณทรงประทานชีวิตให้เพราะว่าความชอบธรรม แม้ว่าร่างกายของคุณเจ็บป่วยด้วยโรคเอชไอวี มันก็ไม่แตกต่างอะไร ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เพียงข้อเดียวจะทำให้คุณแข็งแรงและเปลี่ยนลิขิตชีวิตของคุณ
ในการศึกษาจากโคโลสี 1:26-27 เปิดเผยว่าชีวิตของพระคริสต์ภายในคุณเป็นความฝันของพระเจ้ามานานแสนนาน พระคำกล่าวว่า “คือข้อความล้ำลึกซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชั่วอายุนั้น บัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ธรรมิกชนของพระองค์แล้ว พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” พระคริสต์ภายในคุณคือความหวังแห่งชัยชนะของคุณ เหนือความท้าทายทุกอย่างในชีวิตและระบบในแง่ลบของโลกนี้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้ามีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าภายในข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าคือผู้มีชัยชนะและมากกว่าผู้พิชิต ข้าพเจ้ามีชีวิตแห่งชัยชนะในพระคริสต์ เหนือวิญญาณชั่วทั้งมวลและพลังแห่งความมืดใดๆ และระบบในแง่ลบของโลกนี้

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 3:16; 1 ยอห์น 1:1-2


Comments are closed