เสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2018
ชีวิตของพระคริสต์ภายในคุณ
The Life Of Christ In You

“และพยานหลักฐานนั้นก็คือ พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิต คนที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต”(1 ยอห์น 5:11-12)

    มีคนที่คิดว่าไม่มีอะไรแตกต่างระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาอื่นๆ ในโลกนี้ และพวกเขาคิดผิดอย่างมาก ศาสนาคริสต์นั้นเป็นมากกว่าศาสนา เป็นชีวิตของพระคริสต์ในมนุษย์ เป็นการสำแดงพระเจ้าในมนุษย์ เป็นการสำแดงพระคริสต์ภายในคุณ

ใจความสำคัญของศาสนาคริสต์คือความจริงที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงอาศัยอยู่ภายในวิญญาณของคุณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ การสถิตอยู่ของพระเจ้านั้นอยู่ภายในคุณ นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาตั้งแต่เริ่มแรก มนุษย์ปรารถนาความสัมพันธ์กับพระเจ้า และนั่นเป็นเหตุผลของศาสนาอื่นๆ ในโลกนี้ คือการที่มนุษย์แสวงหาความสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่เหนือธรรมชาตินี้ ซึ่งเขาเชื่อว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งซึ่งเขาไม่เคยได้รู้จัก

แต่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระเยซูได้เสด็จมา เพื่อทำให้การรู้จักและความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นจริงขึ้นมาได้ และพระองค์ได้ทำให้สำเร็จแล้ว ผ่านการสามัคคีธรรมนั้น เราได้รับชีวิตนิรันดร์ ชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าได้ถูกใส่ไว้ในวิญญาณของผู้ที่ต้อนรับพระคริสต์ ตอนนี้พระองค์ (พระเยซู) ได้บอกเราให้ประกาศข่าวประเสริฐนี้ และบอกคนทั้งโลกว่าชีวิตนิรันดร์นั้นมีอยู่ในพระนามของพระองค์

พระองค์ได้ตรัสไว้ในยอห์น 10:10 “…ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” ชีวิตของพระคริสต์ที่ครบบริบูรณ์เป็นสิ่งที่คุณได้รับเมื่อคุณต้อนรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของคุณ พระคำกล่าวไว้ในโคโลสี 3:4 ว่าพระคริสต์ทรงเป็นชีวิตของเรา พระองค์ทรงเป็นชีวิตของผู้ที่บังเกิดใหม่แล้ว นี่คือข่าวประเสริฐ!

นี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราประกาศและสั่งสอนคนทั่วโลก พระคริสต์ในคุณ เป็นความหวังแห่งศักดิ์ศรี! ตอนนี้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นไปได้ ความชอบธรรมเป็นไปได้และมีพร้อมอยู่ การที่จะได้รับคือโดยผ่านทางความเชื่อ “…เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

คำอธิษฐาน

    ข้าพเจ้าบังเกิดจากพระเจ้า และพระคริสต์สถิตภายในข้าพเจ้าโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ได้เข้ามาในวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าและชีวิตของพระองค์ไหลผ่านร่างกายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ เกิดผลแห่งความชอบธรรม และสำแดงพระสิริของพระองค์ให้กับโลกของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 3:14-15; โรม 5:19-21


Comments are closed