เสาร์ ที่ 29 กันยายน 2018
ชีวิตของคุณมีความหมาย
THERE’S A MEANING TO YOUR LIFE
“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม” (เอเฟซัส 2:10)

   ในฐานะที่เป็นคริสเตียนการกำหนดไว้ล่วงหน้ากำลังทำงานอยู่ในคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่าคุณได้ถูก “กำหนดไว้ล่วงหน้าตามพระเจตนารมณ์ของพระเจ้าผู้ทรงทำกิจทุกอย่างตามพระดำริแห่งพระทัยของพระองค์” (เอเฟซัส 1:11) คุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ คุณมาจากสวรรค์ ชีวิตของคุณมีความหมายและมีคุณค่า มีพระสิริอยู่ในและอยู่บนชีวิตของคุณ คุณเป็นคำตอบของพระเจ้าต่อเสียงร้องของความเจ็บปวดและการทนทุกข์ของโลกในวันนี้ คุณอาจถามว่า “มันเป็นไปได้อย่างไร?” ผมจะบอกคุณ!

สดุดี 74:20-21 กล่าวว่า “…เพราะสถานที่มืดของแผ่นดินเต็มไปด้วยที่อาศัยของความทารุณ ขออย่าให้ผู้ที่ถูกเหยียบย่ำขายหน้า ขอให้คนยากจนและคนขัดสนสรรเสริญพระนามของพระองค์” คำตอบแรกของพระเจ้าที่มีต่อเสียงร้องที่มาจากสถานที่มืดของโลกนี้คือพระเยซู พระองค์ส่งพระวจนะของพระองค์ (สดุดี 107:20) มาในสภาพบุคคลคือพระเยซู ยอห์น 1:14 บอกเราว่าพระวจนะได้กลายเป็นเนื้อหนังและอาศัยอยู่ท่ามกลางเรา ทางแก้ของพระเจ้าถูกบรรจุอยู่ในมนุษย์คนนั้น นั่นคือพระเยซูคริสต์ผู้เสด็จมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้

หลังจากความตาย, การถูกฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ พระองค์ก็ได้เสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์ แต่ก็ได้บัญชาเรา ซึ่งก็คือคริสตจักร ให้ทำงานที่พระองค์ได้ทรงเริ่มไว้ต่อไป อิสยาห์ 53:10 กล่าวว่า “…ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน ท่านจะยืดวันเวลาของท่าน พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน” เราเป็นพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์, เป็นผลผลิตของพระองค์ และพันธกิจของพระองค์ดำเนินต่อไปผ่านทางเรา พระองค์ตรัสไว้ใน ยอห์น 20:21 ว่า “…พระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไร เราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้น”

วันนี้คุณเป็นแสงสว่างของพระเจ้าให้แก่พื้นที่มืดของโลกนี้ เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกนี้ (ยอห์น 8:12) พระองค์ตรัสในมัทธิว 5:14 ว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก ….” สถานที่มืดบนโลกนี้อาจเต็มไปด้วยที่อยู่อาศัยของความชั่วร้าย แต่คุณเป็นคนที่จะต้องจัดการในเรื่องนี้ คุณเป็นความสว่างของโลกนี้ ดังนั้นจงอย่างเงียบเฉย ส่องแสงสว่างของข่าวประเสริฐเข้าไปสู่ที่มืดมิดของโลกนี้ หันหัวใจของพวกเขาออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่าง และจากอำนาจของซาตานเข้าหาพระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงนำข้าพระองค์ในวิถีแห่งชีวิตและนำข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ในเส้นทางแห่งน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ พระปัญญาของพระองค์ผลักดันข้าพระองค์ให้เดินอยู่ในวิถีแห่งชัยชนะ, ความชื่นชมยินดี, ความเจริญรุ่งเรือง และสันติสุข ซึ่งพระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้แก่ข้าพระองค์ล่วงหน้าแล้ว ข้าพระองค์เป็นแสงสว่างในโลกนี้ นำความช่วยเหลือ, ความหวัง และพระพรไปให้แก่โลกของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม 1 เปโตร 2:9; เอเฟซัส 1:11


Comments are closed