วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019

จงเชิดชูความคิดแห่งแผ่นดินของพระเจ้า

Uphold Our Kingdom Ideals

ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า? อย่าหลงผิดเลย พวกที่ล่วงประเวณี พวกไหว้รูปเคารพ พวกผิดผัวผิดเมีย พวกโสเภณีชาย พวกรักร่วมเพศ (1 โครินธ์ 6:9 ฉบับ NASB)

เมื่อคุณศึกษาพระกิตติคุณสัมพันธ์ นั่นคือมัทธิว มาระโก และลูกา คุณจะสังเกตว่าพระเยซูสอนเกี่ยวกับหลักการของแผ่นดินสวรรค์อย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่นในมัทธิว 19:5 และมาระโก 10:7-8 พระเยซูทรงยอมรับว่าการรวมเป็นหนึ่งของผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงคนหนึ่งนั้นเป็นมาตรฐานที่สำแดงออกของเพศสัมพันธ์ของมนุษย์ในการแต่งงาน

อัครทูตสอนต่อไปบนรากฐานเดียวกัน ในโรม 1:27 อัครทูตเปาโล กล่าวย้ำคำพูดขององค์เจ้านายด้วยการประนามผู้ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน ซึ่งกล่าวว่า ส่วน​ผู้​ชาย​ก็​เลิก​มี​เพศ​สัม​พันธ์​กับ​ผู้หญิง​ให้​ถูก​ตาม​ธรรม​ชาติ​เช่น​กัน และ​เร่า​ร้อน​ด้วย​ไฟ​รา​คะ​ตัณ​หา​ที่​มี​ต่อ​กัน ผู้​ชาย​กับ​ผู้​ชาย​ด้วย​กัน​ประ​กอบ​กิจ​อัน​น่า​ละอาย​อย่าง​ยิ่ง เขา​จึง​ได้​รับ​ผล​กรรม​อัน​สม​ควร​แก่​ความ​ผิด​ของ​เขา

พระเยซูตรัสในยอห์น 15:19 ว่า “…ท่าน​ไม่​ได้​เป็น​ของ​โลก คือ​เรา​เลือก​ท่าน​ออก​จาก​โลก…” จงปฏิเสธที่จะรับอิทธิพลจากระบบของโลกนี้ซึ่งดำเนินการโดยซาตาน อย่าปล่อยให้การกระทำ ปฏิกิริยา ความคิด คำพูด และการตอบสนองของคุณเป็นเหมือนผู้คนในโลก จงเชิดชูความคิดแห่งแผ่นดินของพระเจ้า

ในแผ่นดินของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งตัดสินขั้นสุดท้าย นั่นคือเราได้รับการฝึกฝนและควบคุมโดยพระคำ ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะประนีประนอมมาตรฐาน ค่านิยม และหลักการแห่งแผ่นดินของพระเจ้า จงเดินไปในความสว่างแห่งพระคำของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะดำเนินชีวิตเหมือนคนอื่นๆ  หรือทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีการของพวกเขา ข้าพระองค์เป็นลูกแห่งแผ่นดินของพระเจ้า นั่นคือเดินในความสว่างแห่งพระคำของพระเจ้าและในความชอบธรรมของพระองค์ ด้วยการแสดงออกถึงคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบของพระคริสต์อย่างกล้าหาญ  ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ยอห์น 17:14-16; ยอห์น 15:19;  1 ยอห์น 2:15-17


Comments are closed