พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2013

“ชาโลม…ชาโลม!”
“Shalom…Shalom!”

“ใจแน่วแน่นั้น พระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระองค์” (อิสยาห์ 26:3)

ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น พระวิญญาณของพระเจ้าได้ให้เรารู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของผู้ซึ่งความคิดของเขาตั้งอยู่หรือจดจ่ออยู่ที่พระเจ้า เขาจะมี “ศานติภาพอันสมบูรณ์” แล้วพระองค์หมายความว่าอย่างไรเมื่อพูดว่า “ศานติภาพอันสมบูรณ์” ภาษาฮีบรูไม่ได้กล่าวไว้ตรงตัวว่า “พระองค์จะรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์” แต่กล่าวไว้ว่า “…พระองค์จะรักษาไว้ใน “ชาโลม…ชาโลม”” ซึ่งความหมายตรงตัวว่า “สันติสุข สันติสุข”
“ชาโลม” หมายความว่า สันติสุขของความรุ่งเรือง สันติสุขพร้อมความรุ่งเรือง หรือสันติสุขในความรุ่งเรือง ไม่ได้หมายถึงเพียงสันติสุขในแง่ของความเงียบหรือความสงบ แต่หมายถึงสันติสุขพร้อมการพักผ่อนทางความคิด ความเต็มล้นและความรุ่งเรืองที่ไม่มีขีดจำกัด! เป็นการอธิบายถึงมนุษย์ที่ได้พบที่ของเขาในพระคริสต์ และผลที่ได้ก็คือ การดิ้นรนของเขาก็สิ้นสุดลง! ปัญหาของพวกเขาได้รับชัยชนะ เขาได้มีอำนาจเหนือสภาพแวดล้อมของเขา เขาเป็นผู้ควบคุม ได้เข้าสู่การพักสงบของพระเจ้า
พระเยซูทรงตรัสไว้ในมัทธิว 11:28 ว่า “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข…” ที่นี่พระเยซูกล่าวว่า “หยุดดิ้นรน หยุดพยายามทำทุกอย่างด้วยกำลังของตัวเอง! มาหาเรา และเราจะทำให้ชีวิตของท่านเรียบง่าย สบาย และมีความสุข!” นั่นคือการพักสงบที่เรามีในชาโลม คือชีวิตที่ปราศจากความเครียด ภาวนาในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นหนึ่งวัน จดจ่อจิตใจและความคิดของคุณที่พระเจ้า
ยากอบ 1:25 กล่าวว่า “แต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติ ซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพ และตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้น มิได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตาม ผู้นั้นก็จะได้รับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตน” และในโยชูวา 1:8 กล่าวว่า “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน…แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี” นี่คือสูตรสำเร็จและการรับประกันของชีวิตแห่งชัยชนะและไม่ธรรมดาในความสำเร็จ สันติสุข และความรุ่งเรือง

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ความคิดของข้าพเจ้าตั้งไว้และจดจ่อที่พระองค์ โอ พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นความยินดีของข้าพเจ้า ในพระองค์ ข้าพเจ้าพบสันติสุข ความรอด ชัยชนะ ความสุข และชีวิตนิรันดร์! ขอบพระคุณสำหรับพระพรจากพระคำของพระองค์ และอิทธิพลของการสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของข้าพเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 12:2; โยชูวา 1:8


Comments are closed