อาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2013

ชัยชนะในพระองค์
Victorious In Him

“แต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงให้เรามีชัยเสมอโดยพระคริสต์ และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง” (2 โครินธ์ 2:14)

    พระเยซูได้เอาชนะซาตานและสมุนแห่งความมืดของมันแทนคุณแล้ว ในลูกา 10:18-19 พระองค์ตรัสว่า “เราได้เห็นซาตานตกจากสวรรค์เหมือนฟ้าแลบ…” อาจารย์เปาโลได้วาดภาพชัยชนะของพระเยซูเหนือซาตานและสมุนในนรกของมันให้เห็น “พระองค์ทรงปลดเทพผู้ครอบครองและศักดิเทพเสีย พระองค์ได้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนนั้น” (โคโลสี 2:15)

พระเยซูได้ปลดซาตานออกจากอำนาจของมัน ทำให้มันไร้ซึ่งพลัง และประทานชัยชนะให้แก่เรา! ดังนั้นซาตานจึงไม่มีสิทธิเหนือโลกนี้ในวันนี้ และมันก็ไม่มีฤทธิ์เดชในการควบคุมชีวิตของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำทั้งหมดก็คือทำให้เกิดชัยชนะของคุณโดยผ่านทางการต่อสู้แห่งความเชื่อ 1 ทิโมธี 6:12 กล่าวว่า “จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคน” นี่ไม่ใช่การต่อสู้กับมารร้าย เนื้อหนังของคุณ หรือโลกนี้ แต่เป็นการคงไว้ซึ่งชัยชนะของคุณในพระคริสต์

ในยอห์น 16:33 พระเยซูตรัสว่า “…ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว” กาลาเทีย 5:24 กล่าวว่า “ผู้ที่เป็นของพระคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและราคะตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนเสียแล้ว” นี่หมายความว่าคุณไม่ต้องพยายามที่จะเอาชนะโลกนี้หรือเนื้อหนัง แต่คุณจะต้องดำเนินชีวิตเหนือเนื้อหนังโดยการเดินในพระคำ เดินในแสงสว่างแห่งพระคำของพระเจ้า ไม่ว่าร่างกายของเราจะรับรู้อย่างไร

รับเอาชัยชนะที่พระเยซูได้ทำให้สำเร็จและประทานให้แก่คุณแล้วผ่านทางการประกาศโดยความเชื่อของคุณ อาจเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการงานของคุณ การเงิน สุขภาพ หรือครอบครัวของคุณ จงปฏิเสธที่จะรับความล้มเหลวหรือความพ่ายแพ้ จงประกาศชัยชนะของคุณอย่างต่อเนื่อง

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระองค์ผู้ซึ่งอยู่ภายในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ ข้าพเจ้าเป็นในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเป็น ผู้มีชัยชนะ และเป็นมากกว่าผู้พิชิต! ไม่มีอาวุธใดๆที่ต่อสู้ข้าพเจ้าสามารถมีชัยได้ เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสถิตภายในข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าเต็มล้นด้วยพระสิริ พระคุณ และกำลังของพระองค์ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:4; 2 โครินธ์ 4:17-18


Comments are closed