อังคาร ที่ 17 มีนาคม 2015

ชัยชนะในพระองค์
Triumphant In Him

“แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัย…” (2 โครินธ์ 2:14)

    ความจริงที่สำคัญอย่างมากเกี่ยวกับตัวตนของคุณในพระคริสต์คือการที่คุณอยู่เหนือซาตาน คุณมีชัยชนะเหนือโลกนี้ และได้ตรึงเนื้อหนังและความปรารถนาของเนื้อหนังไว้แล้ว คุณมีอำนาจเหนือความบาป โรคร้าย และความตาย ดังนั้นชีวิตสำหรับคุณคือขบวนพาเหรดแห่งชัยชนะ! คุณนั่งร่วมกับพระคริสต์เหนืออำนาจทั้งปวง นั่นหมายความว่าคุณอยู่ในตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจร่วมกับพระคริสต์ สูงเกินกว่าซาตานและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมัน

อย่าปล่อยให้ความเจ็บป่วย โรคร้าย หรือความผิดปกติอยู่ในร่างกายของคุณ! อย่าให้มารมารบกวนครอบครัว ธุรกิจ การงาน หรือการเงินของคุณ ไล่มันไป และเดินในการปกครองและชัยชนะที่เด็ดขาด! บางคนคิดว่าชัยชนะที่เด็ดขาดนั้นเป็นไปไม่ได้ นั่นหมายความว่าพวกเขาไม่เชื่อในสิ่งที่พระเยซูได้มาทำ พระเยซูมาในโลกนี้เพื่อประทานชัยชนะที่เด็ดขาดแก่เรา พระองค์นำเราเข้าสู่ชีวิตแห่งสวรรค์ พระองค์ไม่ได้มาประทานศาสนาแก่เรา ไม่ใช่! พระองค์มาเพื่อประทานชีวิตแก่เรา และผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยเราให้มีชีวิตแห่งชัยชนะทุกวัน ในการปกครองเหนือมารร้าย โลกนี้ และเหนือเนื้อหนัง

สังเกตสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในยอห์น 10:10 “…เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” ไม่น่าประทับใจหรือ? นี่คือสิ่งแท้จริงที่พระเจ้าต้องการสำหรับเรา เพื่อให้ชื่นชมกับชีวิต และมีอย่างครบบริบูรณ์ จนกระทั่งไหลล้นออกมา เป็นชีวิตแห่งชัยชนะ!

ใครที่จะสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตในขณะที่สิ่งต่างๆ ยังไม่ราบรื่น? ใครจะสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตพร้อมกับความเจ็บป่วยและความเจ็บปวด? ใครที่จะสามารถชื่นชมกับชีวิตที่ฝันสลาย และมีปัญหาในครอบครัว? นั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้า! ความปรารถนาของพระองค์คือการที่คุณจะมีสุขภาพที่ดี จำเริญขึ้นในทุกด้าน และมีชัยชนะที่เด็ดขาด!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณที่ทรงประทานชีวิตแห่งชัยชนะที่เด็ดขาด การปกครองและสง่าราศี ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะในวันนี้ ฉวยไว้ซึ่งพระคุณของพระองค์ และตระหนักถึงสติปัญญาและฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำงานในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 5:39; 1 ทิโมธี 4:15


Comments are closed