เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2013

ชัยชนะในพระคริสต์
Triumphant In Christ

“แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัย และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง” (2 โครินธ์ 2:14)

    เมื่อคุณกล่าวยอมรับการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระคริสต์ในชีวิตของคุณแล้ว คุณได้ถูกนำเข้าสู่อาณาจักรของพระบุตรของพระเจ้า เข้าสู่ชีวิตแห่งชัยชนะ น่าเศร้าที่หลายคนยังไม่เข้าใจในความจริงที่ยิ่งใหญ่นี้ และผลก็คือ ชีวิตของเขาอยู่ต่ำกว่าการทรงเรียกของพวกเขา พวกเขาสูงขึ้นวันนี้ และต่ำลงวันรุ่งขึ้น สำหรับพวกเขาแล้ว “ชีวิตคือ ชนะบ้างแพ้บ้าง” แต่นั่นไม่ได้สอดคล้องกับชีวิตที่เรามีในพระคริสต์ เราไม่ต้องชนะบางครั้ง และแพ้บางครั้ง เราชนะตลอดเวลา! คือชีวิตแห่งชัยชนะที่ต่อเนื่อง

สังเกตข้อพระคัมภีร์ตอนต้นอีกครั้ง กล่าวว่า “…ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัย…” ไม่ใช่บางครั้ง แต่เสมอไป เป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยม! คริสเตียนไม่ใช่ศาสนา แต่เป็นชีวิตของพระเจ้าที่สำแดงออกผ่านชีวิตของคุณ คือการทำงานของพระเจ้าภายในมนุษย์ คุณไม่สามารถมีแนวความคิดของการเป็นคริสเตียน แล้วพ่ายแพ้ในชีวิต จนกว่าคุณจะทราบถึงชีวิตคริสเตียนเกินกว่าศาสนาที่ผิวเผิน คุณก็จะมีเพียงแค่หลักการของศาสนาคริสต์ ซึ่งนั่นไม่ดีเพียงพอ

คุณจำเป็นต้องเข้าใจชีวิตแห่งชัยชนะในพระคริสต์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมีการเปิดเผยของชีวิตแห่งชัยชนะที่เหนือธรรมชาติซึ่งคุณถูกเรียกให้ดำเนิน ความเข้าใจนี้จะเป็นเหมือนสปริงสำหรับการก้าวเดินของคุณ ที่จะรู้ว่าคุณมีธรรมชาติของพระเจ้าในวิญญาณมนุษย์ของคุณ และชีวิตของพระองค์ในทุกส่วนของคุณจะเปลี่ยนแปลงมุมมองในชีวิตของคุณ

ในฐานะของผู้ที่บังเกิดใหม่ จงตระหนักว่าคุณเป็นใครและคุณมีอะไรในพระคริสต์ คุณแตกต่างจากคนอื่นๆในโลกนี้ คุณมีชีวิตของพระเจ้า ซึ่งหมายความว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ด้วยชีวิตนั้นที่ทำงานในคุณ ความเจ็บป่วย โรคภัย และความผิดปกติในร่างกายไม่ควรที่จะมีอำนาจเหนือคุณ เช่นเดียวกันกับความบาป ความบาปคือสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บ และในโรม 6:14 กล่าวว่า “เพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้…” ถ้าความบาปซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคภัย ไม่มีอำนาจเหนือคุณอีกต่อไป โดยชีวิตแห่งชัยชนะในพระคริสต์ ดังนั้นโรคภัยซึ่งเป็นผลของความบาป ก็ไม่ควรที่จะมีอำนาจเหนือคุณด้วยเช่นกัน ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าเป็นมากกว่าผู้พิชิต ข้าพเจ้าดำเนินโดยสติปัญญาของพระเจ้าในวันนี้ และในการควบคุมของพระวิญญาณเหนือทุกสถานการณ์! ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะในพระคริสต์ในวันนี้ เมื่อข้าพเจ้าตระหนักและใช้สิทธิอำนาจของข้าพเจ้าในพระคริสต์! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:4; โรม 8:17


Comments are closed