พุธ ที่ 17 มิถุนายน 2015

ชัยชนะในท่ามกลางวิกฤต
Triumphant In The Midst Of Crises

“แต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงให้เรามีชัยเสมอโดยพระคริสต์ และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง” (2 โครินธ์ 2:14)

    มีความชั่วร้ายในสมัยพระคัมภีร์พอๆ กับในทุกวันนี้ โลกนี้ชั่วร้ายและมืดมนในตอนนั้นเท่ากับวันนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นรอบโลกในทุกวันนี้ ดังที่ได้ถูกกล่าวถึงในสื่อต่างๆ อาจฟังดูเลวร้าย แต่พระคัมภีร์ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งใหม่ “สิ่งที่เป็นขึ้นแล้วคือสิ่งที่จะเป็นขึ้นอีก สิ่งที่ทำกันแล้วคือสิ่งที่จะต้องทำกันอีก และไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์” (ปัญญาจารย์ 1:9)

มีความยากลำบากทางเศรษฐกิจในสมัยนั้นเท่ากับในทุกวันนี้ มีภาวะซบเซา และภาวะถดถอย ผู้คนอาศัยอยู่ในความกลัวเพราะการก่อการร้าย สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นวิธีที่มารใช้ในการกดขี่และครอบงำผู้คน ความจริงก็คือว่ามารไม่มีกลยุทธ์ใหม่ๆ มันมีแต่กลยุทธ์เก่าๆ ซึ่งจะล้มเหลวอยู่เสมอ

แต่พระเจ้าของเราทรงสัตย์ซื่ออยู่ตลอดทุกยุคทุกสมัย ในท่ามกลางความมืดมิด พระองค์ได้ทรงนำคนของพระองค์ไปในชัยชนะและทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ ไม่แปลกใจที่ทำไมผู้เขียนสดุดีจึงกล่าวว่า “ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความเมตตาของพระเยโฮวาห์เป็นนิตย์ ด้วยปากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะประกาศความสัตย์สุจริตของพระองค์ตลอดทุกชั่วอายุ” (สดุดี 89:1)

ไม่สำคัญว่าจะมีข่าวไม่ดีมากมายในสื่อต่างๆ จงปฏิเสธที่จะกลัว อย่าตื่นตระหนก! 1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” พระบิดาในสวรรค์ของคุณได้จัดการกับความชั่วร้าย ความยากลำบาก เศรษฐกิจที่ไม่ดี และความน่ากลัวในโลกนี้มาเป็นเวลานานแล้ว พระองค์ไม่ได้ทรงสับสนว่าจะดูแลคุณและทำให้ชีวิตของคุณสวยงามได้อย่างไร

อ่านอีกครั้งในข้อความของอาจารย์เปาโลใน 2 โครินธ์ 2:14 “แต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงให้เรามีชัยเสมอโดยพระคริสต์ และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง” พระเจ้าได้ทรงสถาปนาชัยชนะ ความก้าวหน้า และความรุ่งเรืองของคุณท่ามกลางเศรษฐกิจที่ซบเซา ถดถอย และหายนะ พระองค์ได้วางแผนไว้แล้วในการที่จะให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนี้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกรอบๆ ตัวคุณก็ตาม

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ไม่ว่าจะมีความยากลำบากอย่างไรในโลกนี้ ข้าพเจ้าได้รับการปกป้องคุ้มครอง ข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ ที่แผ่รากไปริมน้ำ ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าความร้อนจะมาเมื่อไร ข้าพเจ้ามีชัยชนะเสมอในพระเยซูคริสต์! ข้าพเจ้ามีชัยเหนือโลกและระบบของโลกนี้! ขอบพระคุณพระเยซู!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 37:18-19; สดุดี 91:5-6


Comments are closed