พุธที่ 13 มีนาคม 2013

ชัยชนะในความคิดของคุณ
Victory In Your Mind

“เพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัย แต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้า อาจทำลายป้อมได้ คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์” (2 โครินธ์ 10:4-5)

มีป้อมอยู่สองแบบด้วยกัน ป้อมภายนอกและป้อมภายใน ป้อมภายในนั้นคือมารร้ายหรือมนุษย์ สร้างขึ้นเพื่อนำเราออกจากการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า แต่เรื่องของวันนี้คือป้อมภายใน อาจารย์เปาโลในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกำลังพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดและจินตนาการณ์ที่แบ่งประเภทของสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในความคิดของเรา “ป้อม” ที่ใช้ในตอนนี้คือรูปแบบความคิดที่ครอบครองความคิดของผู้คนอย่างยืดเยื้อยาวนาน
ป้อมนั้นยังเป็นผลลัพธ์มาจากนิสัยของคุณ เป็นผลลัพธ์ของลักษณะของคุณหรือแนวความคิดของคุณ ซึ่งคุณมีมาก่อนการบังเกิดใหม่! เมื่อแนวความคิดเช่นนั้นขัดขวางแนวความคิดใหม่ของพระเจ้า ไม่ให้เข้ามาในความคิดจิตใจของคุณ มันจึงกลายเป็นป้อม ยกตัวอย่างเช่น มีคนที่เชื่อว่าพวกเขาไม่มีทางที่จะได้รับการรักษาให้หาย เพราะว่าพวกเขาทนทุกข์ทรมานมานานจนเกินไปด้วยโรคร้ายบางอย่าง นั่นคือป้อมในความคิดของพวกเขาที่จำเป็นจะต้องถูกทำลายลง
ความกลัวก็เป็นป้อมด้วยเช่นกัน ความกลัวความมืดและสถานที่ที่มืด และความกลัวในอนาคต บางคนกลัวแม้แต่การลงทุนในธุรกิจ พวกเขาไม่มีความกล้าหรือความไว้วางใจอีกต่อไป เพราะว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีที่พวกเขาเคยเผชิญในอดีต สิ่งเหล่านั้นคือป้อม แล้วคุณจะทำลายป้อมเหล่านั้นได้อย่างไร? ก็โดยการยึดพระคำของพระเจ้าไว้ ทำให้ความคิดในแง่ลบทั้งหมดอยู่ภายใต้การเชื่อฟังของพระคริสต์
บางครั้งเราได้ทำลายป้อมลง แต่แทนที่จะผูกมัดความคิดในแง่ลบไว้ เรากลับปล่อยมันไว้ ในไม่ช้าความคิดของเราก็จะรู้สึกอ่อนไหวต่อความคิดเช่นนั้นอีก คุณจะต้องหยุดความคิดเช่นนั้นจากการมีอิทธิพลเหนือความคิดของคุณ อย่างไรนะหรือ? ก็โดยการอธิษฐานทุกครั้งที่มารโจมตีความคิดของคุณด้วยความคิดที่ขัดแย้ง คุณจะต้องอธิษฐาน โดยเฉพาะด้วยภาษาแปลกๆ เมื่อคุณอธิษฐาน ศึกษา และภาวนาพระคำของพระเจ้า ความคิดของชัยชนะ ความรุ่งเรือง ความสำเร็จ และสุขภาพที่ดีจะท่วมท้นความคิดของคุณ และเมื่อคุณทำตามพระคำ คุณจะชื่นชมยินดีในชีวิตแห่งความสำเร็จที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้ามีความคิดจิตใจของพระคริสต์เป็นความคิดจิตใจที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกวันผ่านทางพระคำของพระเจ้า ข้าพเจ้าเต็มล้นด้วยความคิดของพระเจ้า และข้าพเจ้าเปิดเผยชีวิตแห่งชัยชนะในพระคริสต์ในทุกที่ที่ข้าพเจ้าดำเนินไป

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:16; โรม 12:2; 2 โครินธ์ 2:14


Comments are closed