พุธ ที่ 3 มกราคม 2018
ชัยชนะและพระสิรินิรันดร์ในพระเยซูคริสต์
Perpetual Victory And Glory In Christ Jesus

“แต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงให้เรามีชัยเสมอโดยพระคริสต์ และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา” (2 โครินธ์ 2:14)

   สำหรับคนที่เข้าในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ และเหตุผลที่พระคริสต์ได้มา ชีวิตไม่ได้เต็มไปด้วย “ขึ้นและลง” แต่เต็มไปด้วยชัยชนะและพระสิรินิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณได้รับการทรงเรียกในการดำเนินชีวิตแต่ละวันของคุณในพระสิริ ในชัยชนะเหนือทุกสถานการณ์ ชีวิตแห่งชัยชนะเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของคุณ เพราะว่าพระเจ้าได้เลี้ยงดูคุณ และทำให้คุณนั่งอยู่ร่วมกับพระคริสต์ในสวรรคสถาน (เอเฟซัส 2:6)

คุณนั่งอยู่กับพระคริสต์ “สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอบครอง เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย” (เอเฟซัส 1:21) คุณนั่งอยู่สูงยิ่งเหนือบรรดามารร้ายและสมุนของความมืด และอิทธิพลที่ไม่ดีในโลกนี้ คุณมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้นแล้ว! จงมีแนวความคิดว่าคุณไม่สามารถพ่ายแพ้หรือเสียเปรียบได้

ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะสามารถมีชัยชนะเหนือคุณได้ เพราะว่า “…พระองค์ผู้สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4) คุณได้รับการปลดปล่อย โยกย้าย จากอำนาจของความมืด สู่แผ่นดินของบุตรที่รักของพระเจ้า ผู้ทรงนำเราไปสู่ชีวิตแห่งชัยชนะ และขบวนเฉลิมฉลองชัยชนะที่ไม่มีวันสิ้นสุด

จงยืนหยัดด้วยความเชื่อต่อสู้ความเจ็บป่วย โรคร้าย ความยากจน ความตาย ซาตาน และการล่อลวงของมัน คงรักษาชัยชนะของคุณในพระเยซูคริสต์ ชีวิตในพระคริสต์เป็นชีวิตที่พิเศษ เป็นการแสดงออกทุกวันถึงการดำเนินชีวิตในชัยชนะ! พระคำกล่าวว่า “พระคริสต์ภายในคุณ เป็นความหวังแห่งศักดิ์ศรี” นั่นหมายความว่าศักดิ์ศรีได้แล้วเมื่อพระคริสต์ทรงอยู่ในคุณ ในการที่คุณมีพระคริสต์ภายในคุณนั้นหมายความถึงความสำเร็จที่มาถึงแล้ว ความรุ่งเรืองมาถึงแล้ว ความเข้มแข็งมาถึงแล้ว ฮาเลลูยา! ชีวิตที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เรา เป็นชีวิตแห่งชัยชนะและพระสิริผ่านทางพระคำ และการครอบครองโดยทาง
พระวิญญาณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   ข้าพเจ้าออกไปในวันนี้ ในชัยชนะและการครอบครองเหนือซาตาน สมุนแห่งความมืด และสถานการณ์ในชีวิต ข้าพเจ้ามีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชและพระคุณเหนือธรรมชาติของพระเจ้าในวันนี้ เมื่อข้าพเจ้าสำแดงความรู้ถึงพระคริสต์ในทุกหนแห่ง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 15:55-57; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed