อาทิตย์ ที่ 17 สิงหาคม 201410

ชัยชนะและการครอบครองในพระเยซูคริสต์
Victory And Dominion In Christ Jesus

“ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้ เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นปุโรหิตของเรา เพราะเจ้าหลงลืมพระบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้า เราก็จะลืมพงศ์พันธุ์ของเจ้าเสียด้วย” (โฮเชยา 4:6)

    พระเจ้าทรงตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะโฮเชยาว่าคนของพระองค์ถูกทำลาย พ่ายแพ้ และแตกสลาย เพราะว่าพวกเขาขาดความรู้ หมายความว่าหายนะของพวกเขาเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาขาดความเชื่อ หรือไม่ได้พยายามเพียงพอ เหตุผลที่พวกเขาไม่ได้เดินในชัยชนะและการครอบครองก็เพราะว่าพวกเขาขาดความรู้ ดังนั้นจึงหมายความว่าในฐานะลูกของพระเจ้า เราจะต้องพยายามด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้และถูกสอนในพระคำของพระเจ้า ถ้าคุณมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระคำมากขึ้น คุณจะมีชัยชนะและการครอบครองในทุกวันของชีวิต ไม่ว่าในความยากลำบากใดก็ตาม

บางคนคิดว่าการดำเนินชีวิตในชัยชนะและการครอบครองอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นไปไม่ได้ พวกเขาคิดผิด ในการเชื่อเช่นนั้นคือการไม่รู้ในสิ่งที่พระเยซูได้มาเพื่อทำ พระองค์มาเพื่อประทานชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าแก่เรา เป็นชีวิตที่เหนือกว่า ในยอห์น 10:10 พระองค์ตรัสว่า “ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์…” พระองค์ไม่ได้มาเพื่อสถาปนาศาสนาอีกศาสนาหนึ่ง เพราะว่าโลกนี้มีมากเพียงพอแล้วก่อนที่พระองค์จะมา และศาสนาคริสต์ก็ไม่ใช่ศาสนา ฉบับแปลประยุกต์ได้บอกเราว่าพระองค์มาเพื่อที่จะให้เราได้ชื่นชมกับชีวิต และจะมีอย่างบริบูรณ์ จนเต็มล้น

บางทีคุณอาจไม่เคยคิดว่านี่คือแนวความคิดของพระเจ้าสำหรับคุณในการชื่นชมกับชีวิต แต่เดี๋ยวนี้คุณทราบแล้ว! แต่คุณจะชื่นชมกับชีวิตได้อย่างไรเมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปด้วยดีสำหรับคุณ? คุณจะชื่นชมกับชีวิตได้อย่างไรถ้าคุณเจ็บป่วยและมีความเจ็บปวด? คุณจะสามารถชื่นชมกับชีวิตได้อย่างไรถ้าคุณไม่ทราบถึงสิ่งที่พระองค์ได้เตรียมไว้สำหรับคุณในพระคริสต์? นี่คือเหตุผลที่คุณจะต้องมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าและกับพระคำของพระองค์ เพื่อที่คุณจะสามารถรู้ได้ว่าจะมีชีวิตในชัยชนะอย่างแท้จริงทุกวันได้อย่างไร พระคำของพระเจ้าสามารถสร้างคุณขึ้น และทำให้คุณดำเนินชีวิตตามแบบที่พระเจ้าปรารถนาให้คุณเป็น ชีวิตที่อยู่เหนือการดิ้นรนและความเจ็บปวด ชีวิตแห่งพระสิริ ความชอบธรรม และการครอบครองในพระเยซูคริสต์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานชีวิตแห่งพระสิริ ความสำเร็จ และชัยชนะแก่ข้าพระองค์ ทุกวันข้าพระองค์ค้นดูพระคำและนำมาใช้ในชีวิตของข้าพระองค์ถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 5:39; 1 ทิโมธี 4:15


Comments are closed