จันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2015

ชัยชนะเสมอ และในทุกที่!
Triumphant Always, And In Every Place!

“แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัย และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง” (2 โครินธ์ 2:14)

    แผนการของพระเจ้าสำหรับคุณคือการมีชีวิตแห่งชัยชนะในพระเยซูคริสต์ คำว่า “ความมีชัย” ไม่ได้หมายความเพียงแค่ชัยชนะเท่านั้น แต่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่หรือสำคัญ หรือความสำเร็จที่น่าจดจำ และยังมีความหมายถึงความทนทาน เป็นความสำเร็จในตอนจบของการดิ้นรนหรือการทดสอบ

มีจุดที่สำคัญในข้อพระคำตอนต้นที่ควรสังเกต อันดับแรกคือประโยคที่ว่า “…นำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัย…” ดังนั้นนี่คือความปรารถนาของพระเจ้าในการวางคุณไว้ในชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ ความสำเร็จที่น่าจดจำตลอดไป ไม่ใช่เพียงแค่บางครั้งเท่านั้น นี่คือมรดกตลอดชีวิตของคุณในพระเยซูคริสต์ ไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้น หรือว่าคุณจะอยู่ที่ไหน หรือใครที่ต่อสู้คุณอยู่ พระเจ้าได้ทำให้คุณเป็นผู้มีชัยแล้ว!

ในพระคริสต์ เราไม่ต้องอธิษฐานขอให้มีชัยชนะ เพราะว่านั่นเป็นมรดกของเรา เป็นชีวิตของเรา! เราบังเกิดเข้าสู่ชัยชนะเสมอ และในทุกที่! นั่นคือสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ อ่านอีกครั้งหนึ่ง “แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัย และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง” ช่างเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้! พระองค์ได้ประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์โดยเรา ไม่เพียงแต่ในบางที่ หรือในที่ซึ่งเป็นที่โปรดปรานเท่านั้น แต่ในทุกที่ นี่รวมถึงทางร่างกาย ทางภูมิศาสตร์ ทางอารมณ์ และทางฝ่ายวิญญาณ คุณมีชัยชนะเสมอ ในทุกที่ และในทุกสิ่ง พระเจ้าทรงประกาศไว้ และก็เป็นไปตามนั้น

ให้วิญญาณของคุณรับเอาความจริงในข้อนี้และดำเนินชีวิตตามนั้น คุณเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ มีชัยชนะตลอดไป! จงตระหนักในข้อนี้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเรียกข้าพระองค์ให้มีชัยชนะในชีวิตในพระเยซูคริสต์! ไม่สำคัญว่าสถานการณ์หรือสถานที่ใดที่ข้าพระองค์จะต้องเผชิญ ข้าพระองค์ชนะเสมอ! ข้าพระองค์บันทึกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และน่าจดจำ ชื่นชมยินดีในวันแห่งความสำเร็จ ความก้าวหน้า สันติสุข สุขภาพที่ดี และความรุ่งเรืองที่ไม่มีวันสิ้นสุดของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:4; 1 โครินธ์ 15:57


Comments are closed