พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2018
ชอบธรรมโดยธรรมชาติ
Righteous By Nature

“เพราะว่าคนจำนวนมากเป็นคนบาป เพราะคนคนเดียวที่ไม่เชื่อฟังอย่างไร คนจำนวนมากก็เป็นคนชอบธรรม เพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังอย่างนั้น” (โรม 5:19)

     โรม 6:14 กล่าวว่า “บาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไป” นี่เป็นเพราะว่าชายหรือหญิงที่บังเกิดใหม่แล้ว บังเกิดเข้าสู่การเป็นไทจากบาป อีกความหมายหนึ่งก็คือ คนที่ยังไม่ถูกสร้างใหม่ คนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่ ธรรมชาติของเขาคือความบาป เขาเป็นทาสของความบาป เขาจึงต้องทำบาป แม้ว่าเขาไม่ต้องการที่จะทำก็ตาม นั่นเพราะว่าเขามีธรรมชาติบาป

อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่บังเกิดใหม่แล้วเช่นคุณ ความชอบธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติของพระเจ้าได้ถูกส่งเข้ามาในวิญญาณของคุณเมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณไม่ได้ร้องขอหรือทำบางอย่างเพื่อจะเป็นคนชอบธรรม คุณชอบธรรมโดยธรรมชาติ พระเจ้าทรงทำสิ่งนี้ ความชอบฑรรมของคุณ เป็นความชอบธรรมของพระคริสต์ และไม่เกี่ยวข้องกับ “การกระทำ”ของคุณ นี่เป็นของขวัญจากพระเจ้า (โรม 5:17)

เหมือนดังที่คุณไม่สามารถทำด้วยตัวคุณเอง ด้วยความสามารถ ด้วยความดีทั้งหมดที่คุณมีอยู่ เพื่อที่จะทำให้คุณกลายมาเป็นคนชอบธรรม ในพระคริสต์ ก็ไม่มีอะไรที่คุณสามารถทำหรือไม่ทำ เพื่อจะนำเอาความชอบธรรมนั้นออกไปจากคุณ คุณเป็นคนชอบธรรมอย่างแท้จริงแล้ววันนี้ และที่ดีกว่านั้นก็คือคุณเป็นคนชอบธรรมเหมือนที่พระเยซูทรงชอบธรรม พิจารณาดูซิว่าพระองค์ประทานความชอบธรรมของพระองค์เองแก่คุณ พระองค์เอาความชอบธรรมของพระองค์มาแทนที่ธรรมชาติบาปของคุณ เมื่อคุณยอมรับว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตคุณ

คุณอาจจะถามว่า “แล้วเมื่อฉันทำบางอย่างผิดพลาดไป จะส่งผลอย่างไรต่อความชอบธรรมของฉัน?” อย่างแรกความชอบธรรมของคุณนั้นไม่ได้อยู่บนเงื่อนไขของการกระทำดีของคุณ เอเฟซัส 2:9 กล่าวว่า “ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้….” ลองคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ เมื่อมีเด็กเกิดใหม่เด็กไม่ได้เป็นมนุษย์มากขึ้นเมื่อเขาโตขึ้น แต่เขาเป็นมนุษย์ 100 % แล้วเมื่อเขาเกิดมา จากนั้นเขาจึงเริ่มเรียนรู้การใช้ชีวิตเขามี ได้แก่ อวัยวะต่างๆ ของเขา ขาของเขา มือของเขา ตาของเขา สมองของเขา ใจของเขา เป็นต้น

จากนั้นระหว่างกระบวนการในการฝึกและสอนเด็ก ถ้าเด็กทำผิดหรือทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาด นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไป เด็กเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติ ไม่ใช่ด้วยการกระทำ เช่นเดียวกันกับความชอบธรรมของเรา เราชอบธรรมโดยธรรมชาติ ดังนั้นเป็น “การตั้งค่าเริ่มต้น” ของเราที่จะเกิดผลและกระทำการงานแห่งความชอบธรรม ดังนั้นเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอย่างพระเจ้า พระสิริจงมีแด่พระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ดังนั้นฉันสามารถกระทำให้เป็นที่พอพระทัยตลอดเวลาและในทุกวิถีทาง เพราะว่าฉันมีชีวิตโดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ประทานพระองค์เองแก่ฉัน ฉันเป็นไทจากความบาป เพราะว่าพระคริสต์ประทานชีวิตใหม่แก่ฉัน และมีชีวิตในพระเจ้าและอยู่ในความชอบธรรม ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:2 ;โรม 6:11-14


Comments are closed