พฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2015

ชนะในวิญญาณก่อน…
Win First, In The Spirit…

“ยาโคบอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียว มีบุรุษผู้หนึ่งมาปล้ำกับเขาจนเวลารุ่งสาง” (ปฐมกาล 32:24)

    ก่อนที่ชัยชนะของคุณจะแสดงให้เห็นภายนอก คุณจำเป็นต้องชนะในวิญญาณก่อน เรามีชัยชนะกับพระเจ้าเป็นอันดับแรก ก่อนที่เราจะมีชัยชนะกับมนุษย์

สิ่งนี้ทำให้นึกถึงภาพของยาโคบ เมื่อเขาต้องการเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดพร้อมทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงอวยพรเขา แต่เขาจำได้ว่าเคยมีปัญหาเกิดขึ้น เขาได้โกงพี่ชายของเขาเมื่อหลายปีมาแล้ว ซึ่งส่งผลให้เขาต้องหนีไปยังต่างแดน และเอซาวพี่ชายของเขานั้นเป็นคนที่มีกำลังมาก ได้สาบานว่าจะแก้แค้นเขา ดังนั้นยาโคบจึงมีเหตุผลที่จะกลัว

เมื่อเอซาวได้ยินว่ายาโคบกำลังเดินทางกลับมาที่บ้าน เขาได้เตรียมกองทัพของเขาให้พร้อมในการโจมตียาโคบ ยาโคบรู้ว่าเขากำลังมีปัญหาและจะสูญเสียทุกอย่าง รวมทั้งชีวิตของเขา ถ้าเขาไม่ทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะ “ตกลง” เรื่องนี้กับพระเจ้า เขารู้ว่าเขาจะต้องมีชัยชนะกับพระเจ้าก่อนที่จะมีชัยชนะกับเอซาวพี่ชายของเขา พระคัมภีร์บอกเราว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าปรากฏกับยาโคบ และยาโคบได้ปล้ำสู้กับทูตองค์นั้นตลอดทั้งคืน (ปฐมกาล 32:24)

มีการตีความหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมากมาย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับประสบการณ์ของยาโคบที่มีกับพระเจ้าคือบทเรียนจากคำอธิษฐาน “บุรุษนั้นจึงว่า “ปล่อยให้เราไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้ว” แต่ยาโคบตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไป นอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้า”” (ปฐมกาล 32:26) นี่คือยาโคบมีชัยชนะในการอธิษฐาน! โฮเชยา 12:3-5 กล่าวว่า “ในครรภ์ของมารดาเขายึดส้นเท้าพี่ชายของเขา และโดยกำลังของเขาเอง เขาจึงมีอำนาจกับพระเจ้า เออ เขามีอำนาจเหนือทูตสวรรค์และมีชัย เขาร้องไห้และวิงวอนต่อพระองค์ เขาพบพระองค์ที่เบธเอล และพระองค์ตรัสสนทนากับเราที่นั่น คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งพลโยธา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่ระลึกของเขา”

ในช่วงเวลาของการเผชิญหน้านี้เองที่ชื่อของเขาถูกเปลี่ยนเป็นอิสราเอล นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในชีวิตของเขา ทูตสวรรค์กล่าวว่า “เขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไป แต่จะเรียกว่า อิสราเอล เพราะเจ้าเหมือนเจ้าชายได้สู้กับพระเจ้าและมนุษย์ และได้ชัยชนะ” (ปฐมกาล 32:28) คุณเห็นหรือไม่? เขามีชัยชนะกับพระเจ้า

ชัยชนะกับพระเจ้าไม่ได้มีความหมายว่าบังคับให้พระองค์ทำบางสิ่ง ไม่ใช่ แต่เป็นการมีชัยชนะในวิญญาณก่อน! เป็นเวลาเมื่อคุณอธิษฐานอย่างร้อนรนในใจอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งคุณได้รับชัยชนะในวิญญาณของคุณ มองเห็นและเข้าใจชัยชนะของคุณในวิญญาณ เมื่อคุณมีชัยชนะแล้วในวิญญาณ ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะสามารถต่อสู้คุณได้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา พระองค์ได้สำแดงความยิ่งใหญ่แห่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์เพื่อเห็นแก่ข้าพระองค์! พระหัตถ์ขวาของพระองค์ยกชูข้าพระองค์ และข้าพระองค์ถูกยกขึ้นเหนือสถานการณ์ต่างๆ มีชัยชนะเสมอ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 15:57


Comments are closed