ศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2017
ชนะเสมอโดยพระคำ
Consistent Victory By The Word
“แต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใสยิ่งๆ ขึ้นจนสว่างเต็มที่” (สุภาษิต 4:18)

    ชีวิตที่มีชัยชนะอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องคือสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เราในข่าวประเสริฐ พระคำกล่าวว่า “เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” (โรม 8:28) แต่มีคนไม่มากนักที่คิดว่าสิ่งนี้เป็นความจริง ดังนั้นพวกเขาจึงเชื่อว่าชีวิตทั้งขึ้นและลง เพราะว่านั่นเป็นประสบการณ์ของพวกเขา แต่ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “…วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใสยิ่งๆ ขึ้นจนสว่างเต็มที่” (สุภาษิต 4:18)

การต่อสู้มาถึงคุณในฐานะลูกของพระเจ้า ปัญหามาถึงคุณ และไม่มีอะไรที่ผิดในเรื่องนั้น พระคำกล่าวว่า “แท้จริงทุกคนที่ตั้งใจจะดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหง” (2 ทิโมธี 3:12) การทดสอบ การทดลอง และการถูกข่มเหงเป็นส่วนหนึ่งของฐานะนั้น ยากอบ 1:2 กล่าวว่า “พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง”

ให้พร้อมและยินดีที่จะเจอกับปัญหา เมื่อสิ่งเหล่านั้นเข้ามา มีชัยชนะเสมอ นั่นเป็นชีวิตของคุณ หนึ่งในชัยชนะที่ต่อเนื่องในพระคริสต์! 2 โครินธ์ 2:14 กล่าวว่า “แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา”

สิ่งที่คุณต้องการคือการเติบโตในความเชื่อของคุณผ่านทางพระคำของพระเจ้า เรียนรู้และใช้พระคำนั้นอย่างต่อเนื่อง คุณภาพชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพของความรู้ที่คุณมีในพระคริสต์ ดังนั้นแสวงหาพระคำอย่างร้อนรนเพราะว่าเรามีชัยชนะโดยพระคำนั้น

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตแห่งชัยชนะอันไม่สิ้นสุด และความสำเร็จที่เหนือธรรมชาติซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ในข่าวประเสริฐ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงประทานความสามารถแก่ข้าพระองค์ในการเผชิญกับพายุในชีวิตและมีชัยชนะ ไม่มีสิ่งใดหรือใครที่ใหญ่พอที่จะสามารถเอาชนะข้าพระองค์ได้ เพราะว่าผู้ที่อยู่ภายในข้าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่า และพระองค์ทรงเป็นเช่นไร ข้าพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ ข้าพระองค์มีชัยชนะเสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:35-37; 2 โครินธ์ 2:14


Comments are closed