วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน
ฉวยโอกาสจากพระคุณของพระองค์
Take Advantage Of His Grace

“อย่าละเลยของประทานที่มีอยู่ในตัวท่าน ซึ่งประทานแก่ท่านตามคำเผยพระวจนะ เมื่อคณะผู้ปกครองวางมือบนตัวท่าน” (1 ทิโมธี 4:14)

     ในข้อพระคัมภีร์ด้านบน อัครทูตเปาโลให้คำเตือนที่สำคัญแก่ทิโมธีซึ่งยังเป็นคนหนุ่มเพื่อฉวยโอกาสจากพระคุณของพระเจ้า เขาเน้นความคิดเดียวกันใน 2 ทิโมธี 2:1 โดยกล่าวว่า “เพราะฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์”

เมื่อพระเจ้าทรงประทานความรับผิดชอบให้แก่คุณ พระองค์ก็จะทรงประทานพระคุณให้แก่คุณเพื่อทำให้งานสำเร็จการละเลยหรือไม่รู้ว่าคุณมีพระคุณนั้นอาจทำให้งานของคุณไม่มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เป็นศิษยาภิบาล นั่นก็แปลว่ามีพระคุณสำหรับตำแหน่งนั้น นั่นคือพระคุณสำหรับศิษยาภิบาล เมื่อคุณรับรู้และรับทราบว่าคุณได้รับการทรงเรียกเข้าไปสู่ตำแหน่งนั้นและมีพระคุณสำหรับสิ่งนี้ด้วย สิ่งนี้ก็จะสร้างผลลัพธ์เพื่อพระสิริของพระคริสต์ ในขณะที่คุณเดินในความสว่างนั้น

บางคนดิ้นรนและประสบความผิดหวังในพันธกิจ เนื่องจากพวกเขากำลังทำงานและเดินไปนอกพระคุณของพระเจ้า การทำงานกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าคือการเดินในพระสิริเมื่อคุณพึ่งพาพระคุณของพระองค์เพื่อนำคุณ

ถ้าคุณเป็นศิษยาภิบาล ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ผู้นำเซลล์ หรือคุณเป็นผู้นำใดในระดับใดๆในคริสตจักร และคุณประสบปัญหาในการทำพันธกิจดังกล่าว ถึงเวลาแล้วที่คุณจะฉวยโอกาสจากพระคุณของพระองค์ ของประทานของพระเจ้าและฤทธิ์อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าทำงานโดยผ่านหลักการของการรับรู้และการป่าวประกาศ (ฟีเลโมน 1:6) จงรับรู้ว่าพระคุณของพระเจ้าอยู่เหนือคุณเพื่อการทำงานในตำแหน่งนั้นและป่าวประกาศอย่างนั้นต่อไป นี่เป็นสิ่งที่จริงสำหรับทุกคนที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้ทำหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงหรือสำคัญในแผ่นดินของพระเจ้า

แม้ตอนนี้จงเปิดใช้งานพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในชีวิตของคุณ จงกล่าวยืนยันด้วยความเชื่อว่า “ฉันได้รับพระคุณที่จะเป็นเลิศและทำให้ลิขิตชีวิตของฉันในพระคริสต์สำเร็จ ฉันเพียงพอในความพอเพียงของพระคริสต์ และพระคุณอันล้นเหลือของพระองค์ที่มีเหนือชีวิตของฉันนั้นเพียงพอสำหรับฉันในทุกสิ่ง ฉันเป็นพันธกรของข่าวประเสริฐที่มีความสามารถเพราะพระคุณและพระปัญญาของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในตัวฉันอย่างยิ่งใหญ่ที่จะทำงานในพันธกิจนั้น ในพระนามขององค์พระเยซูเจ้า”

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระคุณล้นเหลือ ไหลล้น และไม่มีขอบเขตที่กำลังทำงานในข้าพระองค์ ข้าพระองค์รับรู้และขอบพระคุณสำหรับข้อได้เปรียบของฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติของการส่งเสริมและความสำเร็จที่ไม่สิ้นสุดนี้ซึ่งนำมาสู่ชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตที่พิเศษของความเป็นเลิศ ชัยชนะ และการปกครอง และครอบครองในฐานะกษัตริย์ในชีวิตนี้ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 1:17; ฮีบรู 4:16


Comments are closed