ศุกร์ ที่ 4 เมษายน 2014

ฉวยโอกาสของฤทธิ์เดชภายใน
Take Advantage Of The Power Within

“เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่าน ให้ท่านมีใจปรารถนา ทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟิลิปปี 2:13)

    เอเฟซัส 3:20 บอกเราว่าพระเจ้า “…สามารถกระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา” นี่หมายความว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงวางแผนที่จะทำในชีวิตของคุณผ่านทางฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำงานภายในคุณ พระองค์ไม่ต้องการทำงานภายนอกคุณ แต่จากภายในคุณ จิตนาการถ้าคุณดำเนินชีวิตด้วยความรู้นี้ตลอดชีวิตของคุณ! โคโลสี 2:9-10 กล่าวว่า ในพระคริสต์นั้น สภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ และเราได้บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระองค์ จินตนาการว่าโดยการรู้ถึงสิ่งนี้ และดำเนินชีวิตด้วยความตระหนักนี้ทุกวัน จะเกิดความแตกต่างอย่างไม่ธรรมดาเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมากเท่าใด!

เป็นเรื่องหนึ่งที่รู้ว่าคุณมีบางสิ่ง แต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะรู้วิธีที่จะใช้มัน บางคนไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้าง ดังนั้นเขาจึงไม่เริ่มต้นคิดวิธีที่จะใช้ อาจารย์เปาโลเขียนในข้อพระคัมภีร์พูดถึงตนเองว่า “ข้าพเจ้าสามารถกระทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟิลิปปี 4:13) สังเกตว่าเขาไม่ได้กล่าวว่า “เราสามารถทำได้ทุกสิ่ง” เขากำลังพูดถึงตนเอง นี่คือคำพยานส่วนตัว ความเข้าใจนี้ทำให้เขามีความคิดที่แตกต่างออกไป เขาไม่ได้คิดในแง่ที่ว่าเขาสามารถหรือไม่สามารถทำได้ เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าสามารถกระทำทุกสิ่งได้…” ว้าว! เหมือนอาจารย์เปาโล คุณจะต้องกล้าที่จะกล่าวว่า “ข้าพเจ้าสามารถกระทำทุกสิ่งได้!” พระเจ้าต้องการให้คุณตระหนักว่าคุณมีอย่างเพียงพอในความสมบูรณ์ของพระองค์ ความสามารถของพระองค์ภายในคุณ!

อีกครั้งในโคโลสี 1:29 อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงการทำงานภายในของฤทธิ์เดชของพระเจ้าภายในเขา “เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกระทำการงานด้วย โดยความอุตสาหะตามการกระทำของพระองค์ผู้ทรงออกฤทธิ์กระทำอยู่ในตัวข้าพเจ้า” เขารู้ว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำงานภายในเขา และเขาก็ฉวยโอกาสนั้นไว้
ตระหนักและยืนยันอยู่เสมอว่าพระเจ้ากำลังทำงานภายในคุณ ฉวยโอกาสของฤทธิ์เดชของพระองค์ที่อยู่ภายในคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทำงานภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ประกาศว่าข้าพระองค์สามารถทำทุกสิ่งได้ทางพระคริสต์ เพราะว่าข้าพระองค์บริบูรณ์ในความบริบูรณ์ของพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินไปโดยกำลัง สติปัญญา และความดีเลิศของพระวิญญาณในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:4; กิจการ 1:8


Comments are closed