พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2012

จุ่มลงในพระคริสต์
Immersed Into Christ

“เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าร่วมในพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อ เพราะเหตุว่าคนที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็จะสวมชีวิตพระคริสต์” (กาลาเทีย 3:26-27)

คำว่า “บัพติศมา” มาจากภาษากรีกคำว่า “baptizo” ซึ่งหมายความว่าจุ่มลงหรือจุ่มจนมิด นี่หมายความว่าคนที่บังเกิดใหม่แล้วได้ถูกจุ่มลงหรือจุ่มจนมิดในพระคริสต์ ใน 1 โครินธ์ 12:13 อาจารย์เปาโลเปิดเผยว่า “เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิว หรือพวกกรีก เป็นทาสหรือมิใช่ทาสก็ตาม เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน และพระวิญญาณองค์เดียวนั้นซาบซ่านอยู่” สังเกตว่าพระคำกล่าวว่า “เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียว…” นี่หมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่บัพติสมาเราในพระคริสต์
นี่เป็นสิ่งที่แตกต่างจากการรับบัพติสมาในน้ำ ซึ่งเป็นเพียงสัญลักษณ์ของความจริงที่เกิดขึ้นในวิญญาณของมนุษย์ การรับบัพติสมาของคริสเตียนเข้าสู่พระคริสต์นั้นไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎีหรือประโยคคำพูดเท่านั้น แต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้น โรม 6:3-4 กล่าวว่า “ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน”
โรม 10:9 กล่าวว่า “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” ในเวลาที่คุณประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณ ว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อคุณ และพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำบางสิ่งในชีวิตของคุณ พระองค์ได้ปลุกคุณให้เห็นถึงความเป็นพระบิดาของพระเจ้า และทำให้คุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ พระองค์ได้บัพติสมาคุณเข้าสู่พระคริสต์ และชีวิตของพระคริสต์นั้นได้ถูกใส่ไว้ในวิญญาณของคุณ นี่คือชีวิตนิรันดร์ คือที่วิญญาณของคุณได้รับการสร้างใหม่
การรวมเป็นหนึ่งระหว่างคุณ ผู้ที่ถูกสร้างใหม่ กับพระคริสต์นั้นเป็นมากกว่าการรวมกันฝ่ายร่างกาย มันเป็นการรวมกันของวิญญาณของคุณกับพระองค์ วิญญาณของคุณได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ การเป็นคริสเตียนคือชีวิตของพระคริสต์ในมนุษย์ และชีวิตของมนุษย์ในพระคริสต์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ภายในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์ ในพระองค์ข้าพระองค์มีชีวิต และเคลื่อนไหว และมีตัวตนอยู่ ดังนั้น ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติและมีชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งถูกจุ่มให้มิดในพระคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:27; 1 โครินธ์ 12:13


Comments are closed