วันพุธที่ 18 มีนาคม  2020

จุ่มมิดในพระคริสต์

Immersed In Christ

เพราะเหตุว่าคนที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้วก็จะสวมชีวิตพระคริสต์ (กาลาเทีย 3:27)

ข้อนี้หมายถึงปรากฏการณ์ที่แตกต่างกัน 2 อย่าง ประการแรกคือการบัพติศมาเข้าในพระคริสต์ และประการที่ 2 คือสวมพระคริสต์ การรับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์เปรียบเหมือนน้ำเข้าในน้ำ นั่นคือความเป็นหนึ่งที่แยกกันไม่ออก การสวมใส่พระคริสต์คือการดำเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมและอุปนิสัยใหม่ของพระองค์ คุณได้ถูกจุ่มมิดอย่างสมบูรณ์ในพระองค์จนพระคริสต์คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณและเห็นในตัวคุณ

นี่คือความเป็นจริงของคุณตอนนี้ คุณสวมใส่พระคริสต์โดยอาศัยการบังเกิดใหม่ นั่นคือคุณอยู่ในพระองค์และพระองค์อยู่ในคุณ “…เรา​อยู่​ใน​พระ​องค์​และ​พระ​องค์​ทรง​สถิต​อยู่​ใน​เรา..” (1 ยอห์น 4:13) โคโลสี 3:3-4 กล่าวว่าชีวิตของคุณซ่อนอยู่กับพระคริสต์ในพระเจ้า และพระคริสต์คือชีวิตของคุณ ฮาเลลูยา! จงทำให้สิ่งนี้เป็นการตระหนักรู้และการกล่าวสารภาพของคุณ จงพูดบ่อยๆว่า “พระคริสต์คือชีวิตของฉัน พระคริสต์เป็นที่อยู่อาศัยของฉัน ฉันอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าพระคริสต์”

2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์..” นั่นคือสถานที่ นั่นคือที่อยู่อาศัยแห่งพระสิริ โรค ความเจ็บป่วย ความอ่อนแอ ความกลัว ความไม่เชื่อ และความมืดใด ๆ ไม่สามารถถูกพบได้ในพระคริสต์ เมื่อคุณเข้ามาในพระคริสต์ ชีวิตมนุษย์ที่ต่ำต้อย พ่ายแพ้ และทรุดโทรมก็ถูกแทนที่ด้วยธรรมชาติของพระเจ้า นั่นคือคุณเข้ามาสู่ความชอบธรรม เกียรติ สันติสุข และพระสิริ คุณได้ตายแล้ว แต่ได้มีชีวิตในพระองค์

ลองคิดว่าเนื่องจากคุณจุ่มมิดในพระคริสต์ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณคือพระคริสต์ คุณจะถูกบอกได้อย่างไรว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้? คุณสามารถมีอาการของเลือดหรือหัวใจได้อย่างไร? มันเป็นไปไม่ได้! ปัญหา ความมืด ความทุกข์ยาก ความเจ็บปวด และความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ตามธรรมชาติของคุณได้ล่วงไปแล้วในพระคริสต์

ส่วนหลังของ 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “…นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น พระเจ้าต้องการให้คุณเห็น คิด และมีการตระหนักรู้ว่าคุณอยู่ในวงล้อมใหม่ บ้านใหม่ที่เรียกว่าพระคริสต์ ที่ซึ่งทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคุณนั้นเหนือธรรมชาติ ยอดเยี่ยม และเต็มไปด้วยพระสิริ! ดังนั้นจงเดินอย่างกล้าหาญและปราศจากความกลัว เต็มไปด้วยความเชื่อและความเชื่อมั่น เพราะว่าคุณถูกห่อหุ้มไว้ในพระคริสต์ นั่นคือได้รับการปกป้องโดยพระเจ้าจากความชั่วร้ายทั้งหมดและถูกทำให้เป็นผู้ชนะ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ชีวิตของฉันถูกซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า นั่นคือถูกจุ่มอย่างสมบูรณ์ในพระคริสต์ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของฉันนั้นเหนือธรรมชาติ ยอดเยี่ยม และเต็มไปด้วยพระสิริ! ฉันเดินอย่างกล้าหาญและปราศจากความกลัว เต็มไปด้วยความเชื่อ และความมั่นใจ ได้รับการปกป้องโดยพระเจ้าจากความชั่วร้ายทั้งหมดและถูกทำให้เป็นผู้ชนะในพระคริสต์ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:โคโลสี 3:3-4; 1 โครินธ์ 6:17;  กาลาเทีย 2:20


Comments are closed