เสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2018
จุดสิ้นสุดของการบำเพ็ญตบะ
An End To All Penance

ประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า เพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเรา (ปฐมกาล 22:18)

     พระเจ้าได้เลือกชนชาติอิสราเอลและอวยพรพวกเขา อย่างไรก็ตามทุกปีปุโรหิตต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อไถ่บาปของพวกเขา สัตว์ต้องถูกฆ่าเพื่อประชาชน ปุโรหิตจะเอามือวางบนหัวของสัตว์ แล้วสารภาพบาปของพวกอิสราเอลทั้งหมดให้ลงไปที่สัตว์ดังกล่าว เป็นการปฏิบัติทุกปี เป็นประจำ ให้คิดใคร่ครวญดู

แต่ในพระคัมภีร์ใหม่บอกเราว่า พระเยซูคริสต์คือแกะของพระเจ้า และพระองค์ไม่เพียงแต่นำเอาความบาปของชนชาติอิสราเอลไปเท่านั้น แต่นำเอาบาปของคนทั้งโลกไปเสีย ยอห์น 1:29 กล่าวว่า “วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาหาท่าน ท่านจึงกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดก (แปลว่า ‘ลูกแกะ’) ของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไป” พระองค์คือเครื่องบูชาไถ่บาปที่ไร้ตำหนิของพระเจ้า ที่ได้จัดการแก้ปัญหาเรื่องบาปได้สำเร็จตลอดไป ทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องฆ่าสัตว์เพื่อการไถ่บาปอีกต่อไป

ฮีบรู 7:26-27 กล่าวหมายถึงพระเยซูว่า “มหาปุโรหิตเช่นนี้แหละที่เหมาะสำหรับพวกเรา คือเป็นผู้บริสุทธิ์ ปราศจากอุบาย ไร้มลทิน แยกจากคนบาปทั้งหลาย และอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ พระเยซูไม่ต้องนำเครื่องบูชามาทุกๆ วัน (เหมือนอย่างมหาปุโรหิตคนอื่นๆ ที่ตอนแรกถวายสำหรับบาปของตัวเอง แล้วจึงถวายสำหรับบาปของประชาชน) เพราะพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอ เมื่อพระองค์ทรงถวายพระองค์เอง” และใน ฮีบรู 9:26 เราอ่านข้อความว่า “เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น พระองค์คงจะต้องทรงทนทุกข์หลายครั้งนับตั้งแต่สร้างโลกมา แต่ความจริง พระองค์ทรงปรากฏครั้งเดียวเท่านั้นในปลายยุค เพื่อกำจัดบาปให้หมดสิ้นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา”

ในบางประเทศ มีบางศาสนาที่ผู้คนลงโทษตัวเองเพราะความบาปของเขา เขาเฆี่ยนตีตนเองให้ผิวหนังฉีกขาดเพื่อบำเพ็ญตบะให้ตนเองหลุดพ้นบาป ในบางกรณี ก็มีคนนอนบนแผ่นกระดานที่มีเหล็กแหลม ทำให้ร่างกายถูกทิ่มแทงจนเลือดไหลออกมา การปฏิบัติเช่นนี้ พวกเขาเชื่อว่าจะสามารถไถ่บาปได้ น่าเศร้าจริงๆ

โอ อยากให้โลกนี้รู้จักพระเยซู และรู้ถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำสำเร็จเพื่อมนุษย์ทุกคน พระเยซูได้ทำให้การบำเพ็ญตบะต่างๆ สิ้งสุดลง พระคัมภีร์กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องมีเครื่องบูชาไถ่บาปอีกต่อไป (ฮีบรู 10:26) คุณไม่จำเป็นต้องทรมานตัวเองหรือลงโทษตัวเอง เพื่อให้พ้นบาปอีกต่อไป พระเยซูได้ใช้หนี้บาปจนครบถ้วนแล้ว สำหรับมนุษย์ทุกคน นี่คือเนื้อหาของข่าวประเสริฐ พระเยซูคริสต์ชดใช้แทนให้หมดแล้ว

เพราะพระเยซูคริสต์ พระเจ้าจึงไม่ถือโทษบาปของคุณอีกต่อไป 2 โครินธ์ 5:19 กล่าวว่า “คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ” พระเยซูได้รับโทษและผลบาปของคุณแทนคุณหมดแล้ว ดังนั้นจงรับใช้พระองค์ด้วยชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบคุณสำหรับแกะของพระเจ้าที่ถูกฆ่าเพื่อไถ่บาปของคนทั้งโลก บัดนี้ บนพื้นฐานแห่งความจริงในการฟื้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ได้รับชีวิตนิรันดร์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในความชอบธณรม ในชัยชนะ ในสุขภาพที่ดี และในพระพรทั้งปวงของพระคริสต์
อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 3:16; อิสยาห์ 53:5-6


Comments are closed