พฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2018

จุดประสงค์ที่สูงกว่ามาก
A MUCH HIGHER PURPOSE

“…เราก็มีสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์” (1 ยอห์น 1:3)

     ถามหลาย ๆ คนว่า “ทำไมพระเยซูจึงมา?” พวกเขาส่วนใหญ่จะตอบว่า “พระองค์มาเพื่อช่วยเราให้รอดจากบาป” หรือ “พระองค์มาเพื่อทำลายการงานของมาร” พระเยซูทรงทำมากกว่า “ช่วยเราให้รอด” จากบาปและทำลายการงานของมาร ทั้งหมดนั้นเป็นวิธีการที่จะนำไปถึงจุดสุดท้าย พระองค์มาเพื่อจุดประสงค์ที่สูงกว่ามาก

ยกตัวอย่างเช่นในยอห์น 10:10 AMPC พระองค์ตรัสว่า “เรามาเพื่อพวกเขาจะมี และชื่นชมกับชีวิต และมีอย่างอุดมสมบูรณ์ (จนเต็ม, จนท่วมออกมา)” ดังนั้นพระเยซูจึงมาเพื่อประทานชีวิตให้แก่เรา แต่อีกครั้งหนึ่ง นั่นคือหนึ่งในจุดประสงค์ที่ระบุไว้ 1 โครินธ์ 1: 9 กล่าวว่า “พระเจ้าทรงเป็นผู้ซื่อสัตย์ พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” นี่เป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ และบรรลุจุดประสงค์ของการมาของพระองค์อย่างสมบูรณ์

ถ้าพระองค์แค่ช่วยเราให้รอด หรือทำลายการงานของมาร หรือให้ชีวิตแก่เรา โดยไม่นำเราไปสู่การสามัคคีธรรมหรือความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์และกับพระบิดา ทั้งหมดนั้นก็จะไม่เคยเพียงพอ ทั้งหมดที่พระเจ้าทรงต้องการซึ่งเป็นความลึกลับตั้งแต่วางรากฐานของโลกนี้ คือเพื่อให้พระคริสต์ทรงอยู่ในเรา นั่นคือความเป็นไปได้ในการสามัคคีธรรม โคโลสี 1:26-27 เรียกว่า “…ความล้ำลึกที่ซ่อนไว้หลายยุคและหลายชั่วอายุคน ซึ่งเวลานี้โปรดให้ปรากฏแก่พวกธรรมิกชนของพระองค์…นั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี”

พระองค์ช่วยเราให้รอดจากบาปและทรงประทานชีวิตของพระองค์ให้แก่เรา เพื่อทำให้เราสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบิดา นั่นคือพระองค์ทรงนำเราเข้าสู่การสามัคคีธรรม นั่นคือสามัคคีธรรมประเภทเดียวกันกับพระเจ้า 1 ยอห์น 1: 3 กล่าวว่า “… เราก็มีสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์” นี่คือสิ่งใหญ่โตที่พระเยซูได้นำมาให้แก่เรา ซึ่งเป็นสิ่งใหญ่โตที่พระองค์กระทำให้เป็นไป นั่นคือการสามัคคีธรรมกับพระบิดา เดี๋ยวนี้สิ่งใดที่เป็นของพระบิดาก็เป็นของเรา เราเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ ขอพระสิริจงแด่พระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาผู้ทรงล้ำค่า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักและพระคุณที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ ซึ่งได้ยกข้าพระองค์ขึ้นไปสู่ระดับแห่งความเป็นตัวตนของพระองค์ นั่นคือทำให้ข้าพระองค์เป็นหุ้นส่วนประเภทเดียวกับพระเจ้า ความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์ไม่มีขอบเขตจำกัดในขณะที่ข้าพระองค์เพลิดเพลินกับผลประโยชน์ของการสามัคคีธรรม, ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และการเป็นหุ้นส่วนกับพระบุตรของพระองค์ ซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ขอให้พระสิริจงมีแด่พระนามของพระองค์ ตั้งแต่บัดนี้และตลอดไป ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม2 โครินธ์ 13:14; โรม 8:17


Comments are closed