อาทิตย์ ที่ 28 ธันวาคม 2014

จุดกำเนิดและตัวตนที่แท้จริงของคุณ
Your True Origin And Identity

“เขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก” (ยอห์น 17:16)

    มีบางคนที่กล่าวว่าเมื่อได้รับชีวิตของพระคริสต์ คุณก็ยังมีธรรมชาติเก่าของคุณอยู่ นั่นไม่ใช่ความจริง ตามพระคัมภีร์ คุณไม่ได้มีสองธรรมชาติ คุณมีเพียงธรรมชาติเดียว และนั่นคือธรรมชาติของพระเจ้า แต่คำถามก็คือว่า “คุณอาศัยอยู่ที่ไหน? ความตระหนักรู้อย่างไหนที่คุณกำลังใช้? ในฐานะคริสเตียน เราดำเนินชีวิตพร้อมกันในสองโลก เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณมีชีวิตต่อพระเจ้า คุณได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นในความเป็นพระบิดาของพระเจ้า และในความจริงแห่งอาณาจักรของพระเจ้า

คุณจะต้องตระหนักว่าคุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ บังเกิดจากพระคำและพระวิญญาณของพระเจ้า ดังนั้นแม้ว่าคุณจะยังอยู่ในโลกนี้ คุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ เมื่อพระเยซูตรัสว่า “เรามาจากเบื้องบน” ชาวยิวเย้ยหยันพระองค์ พวกเขารู้ว่าพระองค์เกิดในโลกนี้ที่เมืองนาซาเร็ธ แต่พระองค์ยังกล่าวกับพวกเขาว่า “เรามาจากเบื้องบน” พวกเขาโกรธพระองค์เพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณ

พระเยซูพูดความจริงเกี่ยวกับจุดกำเนิดและตัวตนของพระองค์ เหมือนเช่นพระองค์ คุณก็มาจากเบื้องบนเช่นกัน คุณมีชีวิตและธรรมชาติเดียวกันกับพระองค์ นี่คือบุคคลที่คุณเป็นในเวลานี้ ไม่ใช่คนที่คุณ “พยายาม” หรือ “กำลังเติบโต” ที่จะเป็น เมื่อผู้หญิงให้กำเนิดบุตร เด็กทารกไม่ได้เป็นมนุษย์มากขึ้นยามเมื่อเขากำลังเติบโต ไม่ว่าเด็กทารกนั้นจะตัวเล็กเพียงใดหรือในความจริงที่ว่าเขาจะยังไม่สามารถเดินได้ในทันที ไม่สามารถนั่ง กินอาหาร หรือพูด เขาก็ยังเป็นมนุษย์ เช่นเดียวกันกับคุณ คุณมาจากพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ จุดกำเนิดของคุณอยู่ในพระองค์ คุณไม่ได้มาจากโลกนี้! นั่นคือความเป็นจริง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับจุดกำเนิดและตัวตนของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะดำเนินโดยหลักการที่ล้มเหลวซึ่งปกครองระบบของโลกนี้ ข้าพระองค์ดำเนินโดยกฏที่แตกต่างและสูงกว่า เพราะข้าพระองค์มาจากเบื้องบน ถูกแยกออกจากโลกนี้เข้าสู่ชีวิตแห่งพระสิริ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 15:19; 1 เปโตร 2:9


Comments are closed