พุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2013

จากความตายสู่ชีวิต
From Death To Life

“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดฟังคำของเราและเชื่อในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์ และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว” (ยอห์น 5:24)

    ข่าวดี! นี่หมายความว่าถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณได้ก้าวผ่านจากความตายมาสู่ชีวิต คุณไม่ต้องอยู่ภายในความตายที่ซึ่ง ซาตาน ความบาป ความเจ็บป่วย โรคร้าย ความยากจน ความเสียเปรียบ และความล้มเหลวจับคนในการจองจำ อย่างไรก็ตาม คุณถูกพาข้ามเข้าสู่โลกแห่งชีวิต!

อย่างไรก็ตาม คริสเตียนบางคน ยังพบว่าตนเองถูกรุมเร้าด้วยความท้าทายมากมายในชีวิต ปัญหาของพวกเขาโดยส่วนใหญ่ คือการขาดความเข้าใจในพระคำของพระเจ้า พระเจ้าตรัสว่า “ประชาชนของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้…” (โฮเชยา 4:6) คุณภาพชีวิตของคุณที่ดำเนินอยู่ในโลกนี้ขึ้นอยู่บนความรู้ของพระเจ้าที่คุณมีและดำเนินอยู่ ยอห์นได้ตระหนักในข้อนี้เมื่อเขากล่าวว่า “เราทั้งหลายรู้ว่า เราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ก็เพราะเรารักพี่น้อง…” (1 ยอห์น 3:14)

คำว่า “รู้” ในข้อนี้คือคำจากภาษากรีกว่า “aido” ซึ่งหมายความว่า “รู้ตัว” คุณรู้ตัวหรือไม่ว่าได้ก้าวข้ามความตายมาสู่ชีวิตแล้ว ดังนั้น ไม่ควรมีสิ่งในภายในคุณที่ผลิตความตาย คุณทราบหรือไม่ว่าคุณไม่ควรที่จะต้องป่วย ขัดสน หรืออยู่ภายใต้ความเครียดและความยากลำบากในชีวิต?

พระวิญญาณของพระเจ้า ตรัสผ่านทางยอห์น กล่าวว่า “ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์…” (1 ยอห์น 5:13) คุณจะต้องตระหนักในความจริงเหล่านี้! ครอบครองความรู้ว่าคุณได้ถูกเรียกเข้าสู่ชีวิตที่สูงส่ง ชีวิตแห่งการครอบครองที่เหนือธรรมชาติ ที่ซึ่งคุณครอบครองโดยพระคุณผ่านทางความชอบธรรม

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์ออกจากความตายฝ่ายวิญญาณ เข้าสู่พื้นที่แห่งชีวิต ข้าพเจ้ามีชีวิตนิรันดร์แล้ว ดังนั้น ไม่มีสิ่งใดภายในข้าพเจ้าที่ผลิตความตาย ข้าพเจ้าดำเนินในชัยชนะที่แท้จริงเหนือซาตาน โลกนี้ และระบบของมัน เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าสถิตภายในข้าพเจ้า ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 5:24; โรม 8:2


Comments are closed