เสาร์ ที่ 18 ตุลาคม 2014

จัดการความคิดของคุณให้ผลิตความยอดเยี่ยม
Manage Your Mind To Produce Excellence

“พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:1-2)

    คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถจัดการกับความคิดของคุณได้? นั่นคือการรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ คุณสามารถเข้าไปในความคิดของคุณและถอดไฟล์ที่จำเป็นต้อง “ลบ” ออกไป และไฟล์ที่จำเป็นต้องถูก “ดาวน์โหลด” เข้ามาและติดตั้งในที่ซึ่งควรจะได้รับการติดตั้ง คุณสามารถกำหนดการเปลี่ยนแปลงในการจัดโครงสร้างความคิดของคุณ นั่นคือการจัดการความคิด นี่คือหลักการสำคัญในการเพิ่มคุณค่าของคุณ ทวีคูณความสำเร็จของคุณ และปรับระดับตัวคุณให้สูงขึ้น

ที่ซึ่งคุณอยู่ในวันนี้คือการทำงานในจิตใจของคุณ บุคลิกลักษณะของคุณคือการแสดงออกของจิตใจของคุณ และในฐานะคริสเตียน คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับจิตใจของคุณ ถ้าคุณไม่จัดการกับจิตใจของคุณ มันก็จะให้คุณในสิ่งที่สะสมไว้ไม่ว่าจะดีหรือร้าย บางคนถามว่า “ฉันจะทำอะไรได้มากกว่านี้อีก? ฉันพยายามมากแล้วในเรื่องนี้ ฉันอธิษฐานและอดอาหาร ฉันทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ และฉันก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จมากเท่าที่ควร” จัดการกับจิตใจของคุณ

ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวว่า “…แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” นั่นหมายความว่าคุณมีหน้าที่ในการเปลี่ยนชีวิตของคุณจากพระสิริสู่พระสิริ คุณมีหน้าที่ในการจัดการกับจิตใจของคุณให้ผลิตความยอดเยี่ยม พระเจ้าคาดหวังสิ่งนี้จากคุณ พระองค์สั่งให้คุณทำเพราะว่าพระองค์ได้ใส่ความสามารถไว้ภายในคุณเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ชีวิตของคุณ: วิถีการดำเนินชีวิต สิ่งที่คุณทำ ลักษณะคำพูดของคุณ และบุคลิกลักษณะทั้งหมดของคุณ คือการสำแดงออกของจิตใจของคุณ

การเปลี่ยนแปลงอะไรที่คุณต้องการทำให้เกิดขึ้น? คุณต้องการเพิ่มอะไร หรือนำอะไรออกไปจากชีวิตของคุณ? คุณสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้โดยการรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจโดยพระคำ เชื่อมโยงความคิดของคุณกับพระวิญญาณของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่ามนุษย์คิดอย่างไรในใจ เขาก็เป็นอย่างนั้น (สุภาษิต 23:7) คุณคือคุณลักษณะแห่งความคิดของคุณ ดังนั้นจัดการจิตใจของคุณให้ผลิตความยอดเยี่ยมออกมา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความสามารถที่ทรงประทานให้ข้าพระองค์สามารถจัดการความคิดของข้าพระองค์ได้ ข้าพระองค์รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของข้าพระองค์ด้วยพระคำของพระองค์ทุกวัน เพื่อให้กลายเป็นทั้งหมดที่พระองค์ทรงกำหนดให้ข้าพระองค์เป็น และทำให้พระประสงค์อันดีเลิศของพระองค์สำเร็จ ข้าพระองค์นำความยอดเยี่ยมออกมาจากวิญญาณของข้าพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:16; ฟิลิปปี 4:8


Comments are closed