จันทร์ ที่ 8 กันยายน 2014

จัดการกับเรื่องราวของชีวิตอย่างชาญฉลาด
Dealing Wisely In Life’s Affairs

“อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี” (โยชูวา 1:8)

    ในฉบับภาษากรีกส่วนท้ายของข้อพระคัมภีร์ตอนต้นให้ความเข้าใจที่มากกว่า ไม่เพียงแต่กล่าวว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้ดีเท่านั้น แต่กล่าวต่อไปว่าคุณจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ภาษากรีก ใช้คำว่า “suniemi” ซึ่งหมายความว่ามีการตัดสินใจที่ดีและมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง มีสติปัญญาในระดับสูง คือการที่ระดับความคิดของคุณถูกยกขึ้นไปในระดับสูง! มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ มีความสามารถที่จะ “เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในความคิด” นั่นคือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าทำในชีวิตของคุณ พระคำทำให้คุณฉลาดและมีการแยกแยะที่ลึกซึ้ง

พระคัมภีร์ฉบับแปลแอมพลิไฟด์เวอร์ชั่นกล่าวว่า “…ท่านจะปฏิบัติอย่างชาญฉลาดและประสบความสำเร็จอย่างดี” ภาวนาพระคำตอนนี้จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณ คุณจะจัดการกับผู้คน ธุรกิจ และการเงินของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม พระวิญญาณของพระเจ้านำเอาความหลักแหลมที่พิเศษมาสู่ชีวิตของคุณผ่านทางพระคำ คริสเตียนทุกคนต้องการสิ่งนี้

สดุดี 119:98 กล่าวว่า “พระบัญญัติของพระองค์กระทำให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้าพระองค์
เพราะพระบัญญัตินั้นอยู่กับข้าพระองค์เสมอ” พระคำทำให้คุณฉลาดกว่าความยากลำบากของคุณ และในสดุดี 119:99-100 กล่าวว่า “ข้าพระองค์มีความเข้าใจมากกว่าบรรดาครูของข้าพระองค์ เพราะบรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าคนสูงอายุ เพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์” คำพยานของเขาคือถ้อยคำสถาปนาตัวของเขาเอง สิ่งที่เขากล่าวเกี่ยวกับตัวของเขา พวกเรา และอาณาจักรของเขา เมื่อคุณภาวนาทั้งหมดนั้น แนวความคิดของคุณจะถูกยกขึ้นสู่การตัดสินใจและทางเลือกที่ถูกต้อง ทุกสิ่งที่คุณทำจะเกิดผลอย่างยอดเยี่ยม

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ ซึ่งสามารถทำให้ข้าพระองค์มีความฉลาดในความรอดผ่านทางความเชื่อ ซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์ พระคำของพระองค์ได้ใส่สติปัญญาให้กับข้าพระองค์เพื่อจัดการเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตได้อย่างชาญฉลาด ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 3:15; 1 ทิโมธี 4:15


Comments are closed