ศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2013

จะมอบถวายพระสิริแด่พระองค์ได้อย่างไร
How To Give Him Glory

“การอัศจรรย์ครั้งแรกนี้พระเยซูได้ทรงกระทำที่บ้านคานาแคว้นกาลิลี และได้ทรงสำแดงสง่าราศีของพระองค์ และสาวกของพระองค์ก็ได้เชื่อในพระองค์” (ยอห์น 2:11)

    หลายคนเชื่อว่าพวกเขามอบถวายพระสิริแด่พระเจ้าโดยการกล่าวเพียงว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์มอบถวายพระสิริแด่พระองค์” ถ้าพวกเขาถวายพระสิริแด่พระองค์โดยวิธีนั้นจริงๆ แล้วพระสิริอยู่ที่ไหน? จะต้องมีบางสิ่งที่แสดงออกมา เหมือนกับการที่ไปโบสถ์ และกล่าวว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์ถวายทรัพย์แด่พระองค์” และคุณไม่ได้ใส่เงินในถุงถวาย ถ้าคุณหยิบของให้ร้านค้าและบอกกับคนขายว่า “ฉันให้เงินกับคุณ” คนขายจะให้คุณไปเพียงเพราะว่าคุณพูดว่า “ฉันให้เงินกับคุณ?” หรือเปล่า ไม่อย่างแน่นอน! เขาจะต้องขอเงินจากคุณ คุณจะต้องทำตามในสิ่งที่คุณพูดโดยการจ่ายราคาเท่ากับสิ่งที่ต้องการจะซื้อ

เช่นเดียวกัน มากกว่าคำพูด วิธีที่จะมอบถวายพระสิริแด่พระเจ้านั้นคือการทำตามในสิ่งที่พระองค์บอกให้คุณทำ และแสดงผลลัพธ์ออกมา ประกาศว่าได้ทำให้สำเร็จในนามของพระเยซู ตามพระคำของพระองค์ ให้พระเยซูทรงเป็นแบบอย่าง เมื่อพระองค์ทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น พระคัมภีร์กล่าวว่า พระองค์ทรงสำแดงสง่าราศีของพระองค์ออกมา

เมื่อพระองค์สั่งคนเป็นอัมพาตให้ลุกขึ้นและเดิน และก็เกิดขึ้น พระคัมภีร์กล่าวว่า ผู้คนสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเขาเห็นการอัศจรรย์ (ลูกา 5:26) เช่นเดียวกัน ในเมืองที่ชื่อว่านาอิน เมื่อพระองค์ได้ชุบชีวิตลูกชายเพียงคนเดียวของหญิงม่ายให้กลับมีชีวิตขึ้น พระคัมภีร์กล่าวว่า “ฝ่ายคนทั้งปวงมีความกลัวและเขาสรรเสริญพระเจ้าว่า “ท่านศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเรา” และ “พระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์แล้ว”” (ลูกา 7:16) เมื่อใดก็ตามที่คุณทำตามพระคำของพระเจ้า และทำให้เกิดผลลัพธ์ และเมื่อคุณสรรเสริญพระองค์ หรือคนอื่นเห็นและสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงยินดีที่จะตอบคำอธิษฐานของเรา พระองค์ทรงรักที่จะเห็นเราทำให้ความหวังและความฝันของเราเป็นจริง และสรรเสริญพระองค์ บางคนไม่รู้ในสิ่งนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงอธิษฐาน “เป็นพิธีกรรม” โดยไม่ได้คาดหวังที่จะได้รับคำตอบ ถ้าเพียงพวกเขารู้ว่าพระสิริของพระเจ้าอยู่ในการตอบคำอธิษฐานของเรา! จงมีความเชื่อที่จะคาดหวังคำตอบเมื่อคุณอธิษฐาน เพราะว่าพระเจ้าได้รับพระสิริจากการตอบคำอธิษฐานของคุณ ทำให้ระลึกถึงถ้อยคำของพระเยซูในยอห์น 15:8 ที่ว่า “พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้ คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมาก ท่านจึงเป็นสาวกของเรา” ความยินดีของพระองค์คือการที่คุณจะเกิดผล และเดินอย่างมีประสิทธิผลในความชอบธรรม

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ชีวิตของข้าพระองค์นั้นอยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ และข้าพระองค์สำแดงออกไปถึงความดี ความยอดเยี่ยม ความสมบูรณ์แบบ และความงดงามของพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์กำลังจำเริญขึ้นและก้าวหน้าไปในทุกทิศทาง เพราะว่าพระองค์ได้แต่งตั้งข้าพระองค์ให้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมและการเกิดผลและความอุดมสมบูรณ์ ในนามพระเยซู อาเมน!

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 5:16; ยอห์น 15:7-8


Comments are closed