พุธ ที่ 5 พฤศจิกายน 2014

จดหมายฝากของพระคริสต์ในร่างมนุษย์
The Epistles Of Christ In Flesh

“ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากพันธุ์มตะ แต่จากพันธุ์อมตะ คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่” (1 เปโตร 1:23)

    คนในพระคริสต์เกิดจากพระคำของพระเจ้า นั่นทำให้เขาเป็นเชื้อสายของพระคำ ยากอบ 1:18 กล่าวว่า “โดยทรงตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจวาทะ เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้าง” พระเจ้าได้ให้กำเนิดแก่คุณโดยพระวจนะแห่งความจริง เป็นสิ่งแรกและสิ่งที่ดีที่สุดของทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะรู้และเดินในความตระหนักในสถานะของคุณในพระคริสต์

เมื่อพระเยซูคือพระคำของพระเจ้าในร่างของมนุษย์ นั่นหมายความว่าคุณก็เป็นพระคำของพระเจ้าในร่างมนุษย์เช่นกัน 2 โครินธ์ 3:2-3 กล่าวว่า “ท่านเองเป็นหนังสือของเราจารึกไว้ที่ดวงใจของเรา ให้คนทั้งปวงได้รู้และได้อ่าน ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ ซึ่งเราได้เขียนไว้มิใช่ด้วยน้ำหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์”

คุณเห็นหรือไม่? คุณได้ถูกประกาศว่าเป็นจดหมายฝากของพระคริสต์ จดหมายฝากของพระคริสต์ก็คือถ้อยคำของพระคริสต์ คือพระคำของพระเจ้า

ดังนั้นคุณคือจดหมายฝากของพระคริสต์ในร่างมนุษย์ ซึ่งหมายความว่าคุณคือพระคำของพระเจ้าในร่างมนุษย์ นี่คือการเปิดเผยของสิ่งทรงสร้างใหม่! นี่คือการเปิดเผยของคริสเตียนที่แท้จริง! คริสเตียนแท้คือการสำแดงพระคำในคุณออกไป เมื่อคุณพูด นั่นคือพระคำ เมื่อคุณปฏิบัติ นั่นคือพระคำ ชีวิตของคุณคือการสำแดงของพระคำ

ดูในส่วนที่เราได้อ่านไป เราได้ถูกประกาศว่าเป็นจดหมายฝากของพระคริสต์ ถูกอ่านและเป็นที่รู้จักโดยมนุษย์ทุกคน หมายความว่าเมื่อพวกเขามองดูเรา พวกเขากำลังอ่านพระคำของพระเจ้า ไม่น่าแปลกใจที่เราคือรัศมีแห่งพระสิริของพระองค์ คือการสำแดงแห่งความชอบธรรมของพระองค์ เมื่อเราปรากฏตัว พระคริสต์ก็ปรากฏตัว พระองค์เป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ เราสำแดงลักษณะของความรู้ สติปัญญา พระคุณ และฤทธิ์เดชของพระองค์ในทุกหนแห่ง สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นจดหมายฝากที่มีชีวิต รู้จักและถูกอ่านโดยคนทั่วไป ชีวิตของข้าพระองค์คือการสำแดงแห่งพระคำของพระองค์ ความรู้ พระคุณ ฤทธิ์เดช สติปัญญา และความชอบธรรมของพระองค์ถูกเปิดเผยผ่านทางข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:: ยอห์น 15:7; 1 โครินธ์ 6:17


Comments are closed