พุธ ที่ 22 สิงหาคม 2018
จดจ่ออยู่ที่การเก็บเกี่ยวของคุณ
FOCUS ON YOUR HARVEST

ตราบที่โลกยังมีอยู่ จะมีฤดูหว่านกับฤดูเกี่ยว มีเย็นกับร้อน มีฤดูร้อนกับฤดูหนาว มีวันและคืน ตลอดไป (ปฐมกาล 8:22)

     จุดประสงค์ของเมล็ด คือ การเก็บเกี่ยว เมล็ดเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ถ้ามันไม่มีหรือจะไม่ทำให้เกิดการเก็บเกี่ยว เมื่อสิ่งนี้ชัดเจนต่อคุณ กฎของการให้ และการรับก็จะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย การหว่านและการเก็บเกี่ยวเป็นกฎฝ่ายวิญญาณในแผ่นดินของพระเจ้า เมื่อคุณหว่านเมล็ดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน หรือวัตถุ คุณควรจดจ่ออยู่ที่การเก็บเกี่ยวของคุณไม่ใช่ที่เมล็ดที่คุณกำลังหว่านอยู่ กาลาเทีย 6:7 กล่าวว่า “อย่าหลงเลย ท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าใครหว่านอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น”

เมื่อคุณหว่านเมล็ดส้ม คุณก็คาดหวังที่จะได้ส้ม แต่เริ่มแรก ต้นส้มจะเติบโตขึ้นก่อน และหลังจากนั้นก็จะมีลูกส้มเมื่อคุณหว่านเมล็ดข้าวโพด คุณก็คาดหวังจะเก็บเกี่ยวข้าวโพด คุณไม่ต้องเริ่มอธิษฐานให้โลกทำให้เกิดการเก็บเกี่ยว ถ้าเมล็ดไม่ได้ถูกหว่านลงไปในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง ไม่มีความจำเป็นที่ต้องอธิษฐาน เมื่อกฎแห่งการหว่านและการเก็บเกี่ยวได้ถูกใช้ ดังนั้นในขณะที่คุณให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า การเก็บเกี่ยวจึงเป็นสิ่งที่ได้รับการรับประกัน

หลายคนทำผิดพลาด ในขณะที่พวกเขาให้ โดยมิได้จอจ่อที่การเก็บเกี่ยวเท่าที่ควร พวกเขาหว่านเมล็ดเงิน และอธิษฐานเกี่ยวกับเมล็ดของพวกเขา ในขณะที่การเก็บเกี่ยวเป็นสิ่งที่แน่นอน และแน่นอนว่า มากกว่า และยิ่งใหญ่กว่าเมล็ดที่หว่านลงไป เมล็ดแค่เมล็ดเดียวสามารถทำให้เกิดการเก็บเกี่ยวที่มากมายได้

องค์พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบสิ่งนี้ว่า เหมือนกับการทำงานของแผ่นดินของพระเจ้า “…แผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนคนหนึ่งหว่านพืชลงในดิน กลางคืนเขาก็นอนหลับ และกลางวันก็ตื่นขึ้น พืชนั้นจะงอกขึ้น หรือเติบโตอย่างไรเขาไม่รู้ เพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกงามโดยขึ้นเป็นลำต้นก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวง เมื่อสุกแล้ว เขาก็เอาเคียวไปเก็บเกี่ยวทันที เพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้ว” (มาระโก 4:26-29)

งานของการหว่าน หรือการให้ ไม่ใช่ และไม่ควรเป็นสิ่งที่ทำลายคุณเลย หว่านเมล็ดของคุณด้วยความมั่นใจ และความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ ด้วยภาพของการเก็บเกี่ยวของคุณในความคิด อย่าถามว่า “การเก็บเกี่ยวจะมาอย่างไร?” ทุกครั้งที่คุณให้ คุณได้สถาปนากฏที่ลบล้างไม่ได้เอาไว้ และตามกฎแล้ว สิ่งที่คุณให้จะทวีคูณกลับมาที่คุณ อย่างยัดสั่นแน่นพูนล้นเต็มหน้าตักของคุณ (ลูกา 6:38)

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับความรู้เรื่องพระวจนะของพระองค์ ซึ่งมาถึงวิญญาณของข้าพระองค์ในวันนี้ เดี๋ยวนี้ เมื่อข้าพระองค์หว่าน ข้าพระองค์รู้ว่า กฎแห่งการหว่าน และการเก็บเกี่ยว กำลังทำงานอยู่ ดังนั้นการเก็บเกี่ยวของข้าพระองค์เป็นสิ่งที่แน่นอน เหมือนกับที่พระวจนะของพระองค์เป็นสิ่งที่แน่นอน ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับการทวีคูณเมล็ดที่ข้าพระองค์หว่านลงไป และการเพิ่มพูนผลแห่งความชอบธรรมของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมปัญญาจารย์ 11:1-2; ลูกา 6:38; ฮีบรู 10:23


Comments are closed