เสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2014

จดจ่อที่พระองค์
Keep Your Focus On Him

“ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงประทับข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” (โคโลสี 3:1-2)

    คริสเตียนบางคนคิดผิดว่าพวกเขาสามารถพบความสมบูรณ์แบบได้โดยการงานของพวกเขา แต่ความสมบูรณ์แบบของคริสเตียนไม่ได้อยู่บนความสมบูรณ์แบบในการงานของเรา แต่บนภาพของพระคริสต์ คุณจะต้องมองดูที่พระองค์ 2 โครินธ์ 3:18 กล่าวว่า “แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าไว้ จึงแลดูสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

พระคำของพระเจ้าคือกระจกของพระองค์ และพระเยซูคือพระคำที่บังเกิดเป็นมนุษย์ เมื่อคุณยึดพระองค์ในพระคำ ผ่านทางการศึกษาและภาวนา คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระสิริสู่พระสิริ ยกตัวอย่างเช่น ในโคโลสี 3:9-10 กล่าวว่า “อย่าพูดมุสาต่อกันเพราะว่าท่านได้ถอดทิ้งมนุษย์เก่ากับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้ว และได้สวมมนุษย์ใหม่ที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ในความรู้ตามแบบพระฉายของพระองค์ผู้ได้ทรงสร้างขึ้นนั้น” สังเกตว่าเหตุผลที่คุณไม่ควรโกหก นั่นไม่ใช่เพราะคำสั่งที่ว่า “อย่าโกหก” แต่เพราะว่าคุณได้สวมใส่มนุษย์ใหม่ซึ่งได้รับความรู้ใหม่ตามพระฉายของพระคริสต์ นั่นคือที่ซึ่งคุณต้องจ้องมองดู

วิธีที่จะจดจ้องที่พระองค์ไม่เหมือนกับการที่คุณจ้องมองดูรูปภาพบนผนัง แต่โดยผ่านทางพระคำของพระองค์ในหัวใจของคุณ จดจ่อที่ภาพแห่งตัวตนของคุณในพระองค์ และสิ่งที่คุณสร้างคุณขึ้น นั่นคือการภาวนา เมื่อคุณยึดเอา หรือเข้าใจถึงพระสิริของพระเจ้า คุณได้รับการซึมซับ คุณเข้าใจถึงความหมายในการอยู่ในพระองค์ และพระองค์ในคุณ เมื่อคุณตระหนักตัวคุณเองในพระองค์ และพระองค์ในคุณแล้ว ความเครียดและการดิ้นรนเพื่อความสมบูรณ์แบบก็จะหมดไป

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์รรับเข้าสู่ใจของข้าพระองค์ด้วยความถ่อมใจและความเชื่อ ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำนั้น ข้าพระองค์เพิ่มพูนขึ้นในพระคุณและในความรู้ถึงพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:2


Comments are closed