อังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2016

จดจ่อที่พระองค์

Focus On Him

“ภายหลังสิ่งเหล่านี้พระดำรัสของพระยาห์เวห์มาถึงอับรามทางนิมิตว่า “อับรามเอ๋ย เจ้าอย่ากลัวเลย เราเป็นโล่ของเจ้า บำเหน็จของเจ้าจะมากมายนัก” (ปฐมกาล 15:1)

    พระเจ้าปรารถนาที่จะได้ความสนใจจากคุณ พระองค์ทราบว่าถ้าพระองค์จะได้ความสนใจจากคุณ พระองค์จะสามารถนำคุณไปในลิขิตชีวิตที่พระองค์ได้ทรงวางแผนไว้สำหรับคุณ พระองค์ทรงทราบว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณ และชีวิตของคุณควรจะเป็นเช่นไร ดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่คุณต้องกังวล ยกเว้นแต่การดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจและชื่นชมยินดีในพระคำของพระองค์ทุกวัน การดำเนินชีวิตในพระคำจะทำให้คุณเดินในมรดกและลิขิตชีวิตที่พระองค์ได้กำหนดไว้สำหรับคุณ

จดจ่อที่พระเจ้า ให้ทั้งหมดของคุณแด่พระองค์ ยินดีในพระองค์ และในความจริงที่ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ภายในคุณ พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการ ในการมีพระองค์คือการมีทุกสิ่ง ในปฐมกาล 15:1 พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า “…เราเป็นโล่ของเจ้า บำเหน็จของเจ้าจะมากมายนัก” นั่นหมายความว่า “เราเป็นทั้งหมดที่เจ้าต้องการ เจ้ามีทุกสิ่ง!” ทั้งหมดที่คุณต้องการในชีวิตคือพระคริสต์ เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่ง

ให้พระองค์เป็นทั้งหมดที่หัวใจของคุณปรารถนา ให้พระองค์เป็นทั้งหมดที่ทำให้จิตใจของคุณตื่นเต้นและพึงพอใจ อย่ายอมให้สิ่งใดที่มาดึงความสนใจของคุณจากการรับใช้พระองค์อย่างที่คุณควรจะทำ จดจ่อที่พระองค์และในสิ่งที่พระองค์ทรงห่วงใย เป็นผู้นำวิญญาณ ความชอบของคุณไม่ควรจะอยู่บนสิ่งของในโลกนี้ “เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่ คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลก” (โคโลสี 3:1-2)

ทั้งหมดที่คุณเป็นและทั้งหมดที่คุณมี อยู่ในพระองค์ ความยิ่งใหญ่ของคุณอยู่ในพระองค์ พระองค์คือเหตุผลที่คุณมีชีวิตอยู่ ดังนั้นจดจ่อที่พระองค์และมีชีวิตเพื่อพระองค์

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์นมัสการและสรรเสริญพระองค์ที่ทรงประทานสายตา ความเข้าใจ และความสามารถที่จะตั้งใจจดจ่อที่พระองค์เพื่อที่จะเห็นสิ่งต่างๆ จากมุมมองของพระองค์เท่านั้น ข้าพระองค์รับใช้พระองค์ด้วยความทุ่มเท ความตั้งใจ จริงใจ และสุดหัวใจ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งสำหรับข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นกำลัง โล่กำบัง และรางวัลอันยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์ยินดีในพระองค์เสมอไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 12:2; โรม 8:5


Comments are closed