พฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2016

จดจ่อที่นิรันดร์กาล
Set Your Focus On Eternity

“ถ้าในชีวิตนี้ พวกเราซึ่งอยู่ในพระคริสต์มีแต่ความหวังเท่านั้น เราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวง” (1 โครินธ์ 15:19)

    พระเจ้าทรงเชื่อมต่อทุกสิ่งที่พระองค์ทำกับนิรันดร์กาลเสมอ เพราะว่าพระองค์คิดในรูปแบบของนิรันดร์กาล พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่นิรันดร์กาล และพระองค์ทรงทำสิ่งต่างๆ ที่จะคงอยู่ตลอดไปเสมอ ในปัญญาจารย์ 3:11 พระคำกล่าวว่า “พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมัน พระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจของมนุษย์…” พระองค์นำนิรันดร์กาลมายังมนุษย์เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเห็นเกินกว่าโลกนี้

น่าเศร้าที่คริสเตียนบางคนไม่ตระหนักในสิ่งนี้ ดังนั้นธุรกิจของพวกเขา แผนการในครอบครัว ความสนใจ และความสัมพันธ์ของพวกเขาจึงไม่ได้เชื่อมต่อกับนิรันดร์กาล ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสนพระทัย และทุกสิ่งที่พระองค์ทำ เชื่อมต่อกับนิรันดร์กาล ดังนั้นจงจดจ่อที่นิรันดร์กาล ตั้งความคิดของคุณบนพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญ! ต้องเป็นการเปิดเผยที่คุณได้รับ สนับสนุน และใส่ไว้ในวิญญาณของคุณ ความรู้ที่ควบคุมหลักการในชีวิตของคุณ นั่นหมายความว่าทุกที่ที่คุณไป และทุกสิ่งที่คุณทำ ถูกทำโดยตระหนักถึงวัตถุประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าและน้ำพระทัยอันสมบูรณ์แบบของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณ

พระเจ้ากำลังสอน หนุนใจ และเสริมสร้างคุณผ่านทางพระคำของพระองค์ในวันนี้ เพราะว่าพระองค์กำลังมองดูเกินกว่าเวลาในปัจจุบัน ไกลกว่าเดือนหรือปีในปัจจุบันของคุณ พระองค์มองไปตลอดทุกปีที่คุณจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ พระองค์กำลังมองดูสิ่งที่คุณจะทำกับชีวิตของคุณเองในโลกนี้ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่านิรันดร์กาลของคุณจะเป็นอย่างไร ดังนั้นจงมองดูให้ไกลเกินกว่าโลกนี้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าถูกสอนโดยพระเจ้าให้มองดูไกลกว่าปัจจุบัน และเชื่อมต่อทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำบนโลกนี้กับนิรันดร์กาล ทางเลือกและการตัดสินใจของข้าพเจ้าเกี่ยวกับครอบครัว การงาน และทุกสิ่งในชีวิตของข้าพเจ้าถูกพบในพระคำ ข้าพเจ้าได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณเสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:1-2; ยอห์น 3:16


Comments are closed