วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม
จดจ่อความคิดอยู่ที่พระองค์
Keep Your Mind On Him

“เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง ก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนัง แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ ก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ การเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตาย และการเอาใจใส่พระวิญญาณ ก็คือชีวิตและสันติสุข” (โรม 8:5-6)

     ความคิดแบบเนื้อหนังหมายถึงการสนใจในสิ่งที่เกี่ยวกับเนื้อหนัง สิ่งทางโลก คริสเตียนที่มีความคิดแบบเนื้อหนังอยู่ภายใต้การปกครองหรือถูกปกครองโดยประสาทสัมผัสอารมณ์ และสถานการณ์ของชีวิต พระคัมภีร์เตือนว่าสิ่งนี้ก่อให้เกิดความตาย นั่นคือการแยกจากชีวิตของพระเจ้า

ในทางกลับกันคริสเตียนที่มีความคิดฝ่ายวิญญาณมีความสนใจในความเป็นจริงที่มองไม่เห็นของแผ่นดินของพระเจ้า ผ่านทางพระคำของพระเจ้า เขาดำเนินชีวิตตามพระคำและตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์บนพื้นฐานของพระคำของพระเจ้า

ให้ฉันยกตัวอย่างง่ายๆ ให้กับคุณ นั่นคือเมื่อคนที่มีความคิดแบบเนื้อหนังรู้สึกปวดหัวซึ่งมาพร้อมกับไข้ ประสาทสัมผัสของเขาบอกเขาว่า “ตอนนี้คุณป่วย คุณอาจเพิ่งติดหวัด” และเนื่องจากเขาโฟกัสกับความรู้สึก เขาจึงเห็นด้วยและพูดว่า “ฉันคิดว่าฉันควรไปหาหมอดีกว่า”

ในทางตรงกันข้ามเมื่อคนที่มีความคิดฝ่ายวิญญาณรู้สึกถึงอาการแบบเดียวกัน เขาก็ไม่ได้กระวนกระวาย เพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถติดเชื้อได้ ความสนใจของเขาอยู่ที่พระคำ และตามพระคำแล้วสุขภาพของพระเจ้าคือธรรมชาติของเขาในพระคริสต์ ดังนั้นเขาจึงพูดว่า “ฉันปฏิเสธที่จะป่วย เพราะว่าฉันมีชีวิตของพระเจ้าในตัวฉัน”

พระคัมภีร์บอกให้เรารู้ว่าคนที่ดำเนินชีวิตตามประสาทสัมผัสไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้ (โรม 8:8) นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เดินด้วยความเชื่อ เพราะถ้าปราศจากความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเลย (ฮีบรู 11:6) คริสเตียนคือการเดินในความเชื่อ ความเชื่อคือวิถีชีวิตของคนชอบธรรม และพื้นฐานของความเชื่อคือพระคำของพระเจ้า ดังนั้นจงให้พระคำของพระเจ้าครอบครองความคิดของคุณและควบคุมชีวิตของคุณ

จงให้ความคิดของคุณอยู่ในพระคำและพระคำเท่านั้น และมีชีวิตที่มีสันติสุขอย่างแท้จริงกับความเจริญรุ่งเรือง อิสยาห์ 26:3 กล่าวว่า “พระองค์จะทรงพิทักษ์ผู้มีใจแน่วแน่ไว้ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระองค์” คำภาษาฮีบรูสำหรับคำว่า “สวัสดิภาพ” นี่คือ “ชาโลม” การพักผ่อนของพระเจ้า ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรือง สุขภาพ ความแข็งแรง เป็นต้น ฮาลูลูยา !

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะถูกปกครอง ควบคุม หรือถูกครอบงำโดยความรู้สึกทางกายภาพ แต่ข้าพระองค์มอง คิด พูดคุยและดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ และตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ผ่านทางพระคำ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในพระคำและเดินในการตระหนักรู้ถึงอาณาจักรฝ่ายวิญญาณซึ่งข้าพระองค์อยู่ ด้วยการเพลิดเพลินไปกับการจัดเตรียมทั้งหมดของข่าวประเสริฐ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 4:7; ฮีบรู 12:2


Comments are closed