วันจันทร์ที่ 20 มกราคม    2020     

จงใคร่ครวญถึงพระคริสต์
Meditate On Christ

พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่า ความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาติ นั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี (โคโลสี 1:27)

 “พระคริสต์ในตัวคุณ” ไม่ใช่วลีทางศาสนา แต่คือความเป็นจริงของพระเจ้า แต่หลายคนยังไม่เข้าใจถึงฤทธิ์อำนาจและความสำคัญของความเป็นจริงนั้น นั่นเป็นสาเหตุของอาการปวดหัวและเป็นไข้ที่พวกเขาบ่นถึง นั่นเป็นสาเหตุที่พวกเขาตื่นขึ้นมาด้วยโรคมะเร็ง เบาหวาน และความผิดปกติทั้งหมดในร่างกายของพวกเขา คุณจะป่วยได้อย่างไร ถ้าพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในร่างกายของคุณอย่างแน่นอน?

ก่อนที่พระคริสต์จะเสด็จมา มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้คำสาปแช่งของความบาป จึงอยู่ภายใต้การควบคุมของซาตาน การกล่าวโทษ โรค ความเจ็บป่วย ความยากจน และความตาย พระคัมภีร์กล่าวว่า เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ทำ​บาป และ​เสื่อม​จาก​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า (โรม 3:23) นี่เป็นผลสืบเนื่องจากการตกสู่ความบาปของมนุษย์ในสวนเอเดน แต่คุณรู้ไหม? พระสิริที่สูญหายไปโดยความบาปได้กลับคืนมาในพระคริสต์! ดังนั้นถ้าพระคริสต์อยู่ในตัวคุณ พระสิริก็คือผลลัพธ์ นั่นคือพระสิริในสุขภาพของคุณ ในการเงินของคุณ ในงาน ครอบครัว และทุกด้านของชีวิตคุณ ฮาเลลูยา!

ตอนนี้ชีวิตของคุณซึ่งบังเกิดใหม่มีไว้เพื่อพระสิริเท่านั้น นี่ควรเป็นการตระหนักรู้ของคุณ มิฉะนั้นคุณก็จะดำเนินชีวิตที่ธรรมดา ให้พระคริสต์สำแดงพระองค์ในตัวคุณ ผ่านทางพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์

จงมีการตระหนักรู้ว่า “พระคริสต์อยู่ในตัวฉัน” จงใคร่ครวญถึงพระคริสต์ นั่นคือพระองค์คือใคร พระองค์คือใครสำหรับคุณและในคุณ และพันธกิจของพระองค์ในตัวคุณในวันนี้! พระคริสต์ไม่ได้อยู่รอบตัวคุณหรือใกล้คุณ พระองค์ไม่ได้แค่อยู่กับคุณเท่านั้น พระองค์อยู่ในตัวคุณ นั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก สรรเสริญพระเจ้าตลอดไป!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันอยู่ในระดับของสิ่งมีชีวิตแบบพระเจ้าที่พิเศษ นั่นคือ “เผ่าพันธุ์ที่มีพระคริสต์อยู่ในตัวฉัน!” นี่คือความมั่นใจของฉันเกี่ยวกับชีวิตแห่งชัยชนะที่ต่อเนื่องและพระสิรินิรันดร์ ฤทธิ์อำนาจ ความงดงาม และความยอดเยี่ยมของพระเจ้านั้นอาศัยอยู่ในวิญญาณของฉัน ฉันสำแดงถึงชีวิตและพระสิริของพระคริสต์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:อิสยาห์ 60:1-2;2 โครินธ์ 3:9-10; 2 โครินธ์ 3:11; 2 เปโตร 1:17


Comments are closed