พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16)

พระเจ้าของเราทรงพระคุณและพระเมตตา ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์นั้นเกินความเข้าใจของมนุษย์ มันคือความรักที่ไร้ขีดจำกัด ยอห์น 15:13 กล่าวว่า “ไม่​มี​ใคร​มี​ความ​รัก​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​นี้ คือ​การ​สละ​ชีวิต​เพื่อ​มิตร​สหาย​ของ​ตน”

พระเยซูเจ้าทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราอย่างที่ไม่มีใครเคยมีใครทำมาก่อน พระองค์เป็นพระเจ้าและปราศจากบาป ถึงกระนั้นพระองค์ก็กลายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อความบาปของโลกนี้ พระองค์ได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนตามน้ำพระทัยของพระองค์เองเพื่อแทนที่คนอื่น ลองคิดถึงสิ่งนี้ พระองค์เข้ามาแทนที่ความบาปของเราบนไม้กางเขนเพื่อที่เราจะได้รับความชอบธรรมของพระองค์ “พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ไม่​มี​บาป​ให้​บาป เพราะ​เห็น​แก่​เรา เพื่อ​เรา​จะ​ได้​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​เจ้า​ทาง​พระ​องค์” (2 โครินธ์ 5:21)

คุณจะบรรยายถึงความรักเช่นนี้ที่ทำให้พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แทนคนบาปได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นอาชญากร ฆาตกร โจรฯลฯ ? พระองค์เสด็จมา ดำเนินชีวิต ทำการอัศจรรย์ สิ้นพระชนม์ และเป็นขึ้นมาจากความตาย ทั้งหมดนี้ก็เพราะความรักที่มีต่อมนุษย์ ทุกสิ่งที่พระองค์ทำก็เนื่องจากความรักที่มีต่อมนุษย์ เมื่อพระองค์ทรงป่าวประกาศถึงพระประสงค์ในการเสด็จมาของพระองค์ใน ยอห์น 10:10 ว่าเพื่อที่มนุษย์จะได้ชีวิตและมีอย่างครบบริบูรณ์ ชีวิตที่พระองค์ได้ทรงมอบให้แก่เรานั้นเป็นชีวิตของพระพร ความชื่นชมยินดี และความโปรดปรานตลอดไป ฮาเลลูยา!

ตอนนี้ในฐานะของผลลัพธ์ที่พระเยซูทรงกระทำ เราจึงบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิจำเพาะพระพักตร์พระองค์ในความรัก เราสามารถยืนอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้าได้อย่างกล้าหาญโดยปราศจากความรู้สึกผิด ความรู้สึกต้อยต่ำ หรือการกล่าวโทษ คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกไม่มั่นคงหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะของคุณกับพระเจ้า จงกล้าหาญ มั่นใจ แน่ใจ และยินดีที่คุณเป็นของพระองค์ ที่พระองค์ได้ทรงนำคุณเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ฮาเลลูยา

ไม่ว่าคุณจะเคยอยู่ที่ไหน ไม่ว่าคุณจะเคยทำอะไร เคยอยู่ในความบาปลึกขนาดไหน คุณก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งหนีไปจากพระเจ้า พระองค์กล่าวใน อิสยาห์ 1:18 ว่า “…ถึง​บาป​ของ​เจ้า​เป็น​เหมือน​สี​แดง​เข้ม ก็​จะ​ขาว​อย่าง​หิมะ ถึง​มัน​จะ​แดง​เหมือน​ผ้า​แดง ก็​จะ​เป็น​อย่าง​ขน​แกะ”

จงโอบกอดความรักของพระองค์ จงวางชีวิตของคุณไว้ที่พระองค์ บางทีคุณอาจไม่เคยบังเกิดใหม่มาก่อน นี่คือช่วงเวลาของคุณ เปิดไปที่หน้าอธิษฐานต้อนรับพระเยซูในหน้าที่ 74 แล้วอธิษฐานตามคำอธิษฐานนั้นด้วยสุดหัวใจของคุณ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงเลือกข้าพระองค์ก่อนที่จะวางรากฐานของโลกนี้เพื่อที่จะบริสุทธิ์ ปราศจากตำหนิ และได้รับการยอมรับจำเพาะพระพักตร์ของพระองค์ด้วยความโปรดปรานตามน้ำพระทัยของพระองค์ ข้าพระองค์เดินในการตระหนักรู้ว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีเงื่อนไข ได้รับการป่าวประกาศว่าชอบธรรม และอยู่ในสันติสุขกับพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

1 ยอห์น 3:1-2; 1 ยอห์น 3:16; 1 ยอห์น 4:19


Comments are closed