วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2019

จงเทศนาอย่างชัดเจน
Preach With Clarity

“…มหาชนต่างฟังพระองค์ด้วยความยินดี” (มาระโก 12:37)

     วิธีที่พระเยซูเจ้าเทศนาและสอนพระคำนั้นเป็นสิ่งที่เร้าใจและน่าสนใจ พระองค์สื่อสารข่าวประเสริฐอย่างเรียบง่าย ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราพูดว่ามหาชนต่างฟังพระองค์ด้วยความยินดี คำว่า “ฟัง” ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ได้ยินเสียงเท่านั้น แต่หมายถึงเข้าใจความหมายของเสียงนั้น

คุณอาจเทศนาสิ่งที่คุณเรียกว่าคำเทศนาที่เป็นวิชาการ แต่ถ้าคนที่คุณเทศนาหรือรับใช้ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่ คุณก็ไม่ได้กำลังสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ที.แอล. ออสบอร์นเคยกล่าวไว้ว่า “เมื่อคุณสอน ถ้าผู้คนไม่ได้เรียน คุณก็ไม่ได้สอน” ช่างจริงเสียนี่กระไร!

จงเทศนาและสอนข่าวประเสริฐด้วยความชัดเจน จงเลียนแบบจากองค์เจ้านาย ฝูงชนจำนวนมากบุกเข้าร่วมการประชุมของพระองค์และปรารถนาที่จะได้ยินถ้อยคำที่งดงามและเต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระองค์ พวกเขามาและมาเรื่อยๆ เพราะว่าพวกเขาเข้าใจถ้อยคำของพระองค์ มาระโก 8 รายงานว่าผู้คนมากมายรวมตัวกันเพื่อฟังพระองค์พูดเป็นเวลา 3 วัน อีกครั้งหนึ่งพระองค์บอกพวกสาวกของพระองค์ให้เตรียมเรือไว้เพื่อพระองค์ถ้าฝูงชนห้อมล้อมพระองค์ที่ชายหาดเพื่อที่พระองค์จะได้เทศนาจากเรือนั้น (มาระโก 3:9) พวกเขารักคำพูดของพระองค์จริงๆ!

ข้อความของพระองค์ไม่ได้คลุมเครือหรือเต็มไปด้วยความคิดที่สับสน แม้แต่ผู้ที่กล่าวร้ายพระองค์บางคนก็ยอมรับว่าไม่มีใครพูดเหมือนพระองค์ (ยอห์น 7:46) พระองค์รู้ถึงชนิดของผู้คนที่มาร่วมในการประชุมของพระองค์ และพระองค์ยกตัวอย่างประกอบที่ชัดเจนที่ทำให้พวกเขาเข้าใจสิ่งที่พระองค์สอน

ครั้งหนึ่งขณะที่พระองค์เดินอยู่ข้างทะเลสาปกาลิลี พระองค์เห็นซีโมนและอันดรูว์ น้องชายของเขา ซึ่งเป็นชาวประมงและพูดกับพวกเขาว่า “…จงตามเรามา เราจะตั้งพวกท่านให้เป็นผู้หาคนเหมือนหาปลา” (มาระโก 1:17) พระองค์ใช้ตัวอย่างประกอบที่ดี นั่นคือเป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย

คุณก็ควรเป็นเหมือนพระองค์เมื่อคุณเทศนา สั่งสอน หรือเปิดเผยความจริงของข่าวประเสริฐ อย่าใช้คำพูดที่คลุมเครือและเข้าใจยาก จงเทศนาด้วยความชัดเจน นี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของอัครทูตเปาโล เขาปรารถนาที่จะประกาศข้อความนั้นอย่างชัดเจน ในโคโลสี 4:4 (ฉบับ NIV) เขากล่าวว่า “อธิษฐานเพื่อว่าข้าพเจ้าจะป่าวประกาศข้อความนี้อย่างชัดเจนที่สุดอย่างที่ข้าพเจ้าควรจะทำ” ช่างเป็นความปรารถนาที่ดีอะไรเช่นนี้! จงคิดอย่างนี้เสมอ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวข้าพระองค์เพื่อให้ทำพันธกิจด้วยข่าวประเสริฐด้วยความเรียบง่ายและฤทธิ์อำนาจ คำพูดขณะที่ข้าพระองค์เทศนาและสอนไม่ได้เป็นเพียงคำชักชวนด้วยสติปัญญาของมนุษย์ แต่เป็นการสำแดงถึงพระวิญญาณและฤทธานุภาพ ซึ่งเร้าให้เกิดความเชื่อในหัวใจของผู้ฟังเพื่อให้ได้ความรอดและพระพร ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:4; โคโลสี 2:3-4


Comments are closed