พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019

จงเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระองค์
Be Prepared For His Coming

“อวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้แล้ว เพราะฉะนั้น พวกท่านจงมีสติสัมปชัญญะ และจงรู้จักสงบใจเพื่อการอธิษฐาน” (1 เปโตร 4:7)

     บางคนบอกว่าโลกจะไม่ถึงจุดจบในเร็วๆ นี้ พวกเขากล่าวว่า “คำพูดของพระเยซูว่ากำลังจะมาในเร็วๆ นี้นั้นอยู่มานานแล้ว มันจะไม่มีทางเกิดขึ้น!” เอาละทุกคนที่คิดแบบนั้นก็แค่ไม่รู้อะไร ฉันบอกคุณว่าพระเยซูคริสต์กำลังจะมาอีกครั้ง! 1 โครินธ์ 16:22 (AMPC) กล่าวว่า “ถ้าผู้ใดไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า [ไม่มีความรักที่เป็นมิตรกับพระองค์และไม่ชอบพระองค์อย่างเป็นมิตร] เขาจะถูกสาปแช่ง! องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะมา! (มาระนาธา!)”

เหตุการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกในวันนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นกำลังใกล้เข้ามาเร็วกว่าที่หลายคนสามารถจินตนาการได้ เราอยู่ในวาระสุดท้าย ในลูกา 21:25-26 พระเยซูตรัสว่าในวาระสุดท้ายจะมีความสับสนของประชาชาติ หัวใจมนุษย์กำลังสลบไสลไปเพราะความกลัว “จะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทั้งหลาย และบนแผ่นดินนั้น ชาติต่างๆ ก็จะมีความทุกข์ร้อนและความฉงนสนเท่ห์ เพราะเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่น มนุษย์จะสลบไสลไปเพราะความกลัว…” สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดกำลังเกิดขึ้นแล้ว

มีเหตุการณ์เพียงไม่กี่อย่างที่ต้องเกิดขึ้นก่อนที่องค์กษัตริย์จะมาปรากฏตัวในที่สุด หลายคนไม่พร้อมสำหรับการกลับมาของพระองค์ แต่อย่าเป็นคนเหล่านั้น บางคนอาจถามว่า “พระองค์จะพาคริสเตียนทุกคนไปกับพระองค์ด้วยไม่ใช่หรือ?” ใช่ พระองค์จะพาคริสเตียนที่กำลังรอคอยพระองค์ ไม่ใช่คนที่ลืมพระองค์และกลายเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังมากและดำเนินชีวิตราวกับว่าพระเยซูไม่ได้กำลังเสด็จมา ฮีบรู 9:28 กล่าวว่า “…แต่เพื่อนำความรอดมาให้บรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อ”

ใน 1 เธสะโลนิกา 5:6 เมื่ออัครทูตเปาโลเตือนเราไม่ให้หลับ เขาไม่ได้กำลังพูดเรื่องการนอนหลับทางกายภาพ เขากำลังพูดเกี่ยวกับการนอนหลับฝ่ายวิญญาณ เมื่อคุณจมดิ่งเข้าไปในสิ่งต่างๆ ของโลก คุณจะไม่รู้และหลงลืมความเป็นจริงฝ่ายวิญญาณที่อยู่รอบตัวคุณ พระเยซูบอกให้เราเฝ้าระวังและอธิษฐาน “…เพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา” (มัทธิว 24:44)

เราต้องตื่นและตื่นตัวในวิญญาณ ให้ชีวิตของคุณได้รับการชี้นำโดยความรักของพระองค์ โดยพระคำของพระองค์ และโดยการรอคอยของการเสด็จมาของพระองค์ ให้ความปรารถนาของคุณที่จะนำผู้คนมาเชื่อพระคริสต์มีมากขึ้น เพราะเราต้องนำพวกเขามาเชื่อพระเจ้า มิฉะนั้นพวกเขาก็จะพินาศโดยไม่มีพระเจ้า นี่คือแรงผลักดันนั้น นี่คือสิ่งที่ทำให้เราทำงานต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้หลงลืมผู้ใดและแสวงหาวิญญาณของมนุษย์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าข่าวประเสริฐคือฤทธิ์อำนาจแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้าสำหรับทุกคนที่เชื่อ และดังนั้นฉันจึงตั้งใจแน่วแน่ที่จะนำผู้คนมากมายมาถึงพระคริสต์ ด้วยการฉวยหลายคนออกจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าไปสู่เสรีภาพที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริแห่งบุตรของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 24:14; โรม 13:11-14; มาระโก 13:32-33


Comments are closed