พุธ ที่ 3 ธันวาคม 2014

จงเข้มแข็งในพระคุณที่อยู่ในพระเยซูคริสต์
Be Strong In The Grace That’s In Christ Jesus

“สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์” (เอเฟซัส 6:10)

    การเข้มแข็งในพระเจ้าไม่ได้หมายความว่ามีร่างกายหรือกล้ามเนื้อที่เข้มแข็ง ไม่ใช่! แต่หมายถึงการเข้มแข็งในพระคุณที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ ฉวยโอกาสในพระคุณของพระองค์ อาจารย์เปาโลใน 2 ทิโมธี 2:1 กล่าวกับทิโมธีว่า “เพราะฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์” ไม่ใช่ทุกคนที่เข้มแข็งในพระคุณที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ แต่พระคำของพระเจ้ากล่าวว่าให้ฉวยโอกาสในพระคุณของพระองค์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำเพื่อตัวของคุณเอง จงเข้าใจว่าพระคุณนั้นได้นำมาถึงคุณและจงฉวยโอกาสในพระคุณนั้น

ยกตัวอย่างเช่น พระคุณของพระเยซูคริสต์ได้นำสุขภาพของพระเจ้าในข่าวประเสริฐมาให้แก่เรา ฉวยโอกาสในพระคุณนั้น และอยู่ในสุขภาพของพระเจ้า ปฏิเสธที่จะเจ็บป่วย พระคุณของพระองค์นำความรุ่งเรืองมาให้เราด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น จงปฏิเสธที่จะยากจน “เพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสตเจ้าของเราแล้วว่า แม้พระองค์มั่งคั่ง พระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมี เนื่องจากความยากจนของพระองค์” (2 โครินธ์ 8:9) พระคุณของพระองค์ที่นำเราเข้าสู่ชีวิตแห่งความชอบธรรม “คนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” (โรม 5:17) พระคุณครอบครองโดยความชอบธรรม ดังนั้นจงฉวยโอกาสในพระคุณของพระองค์และครอบครองในชีวิต

เข้าใจถึงความหมายของการได้รับการเจิมโดยพระคุณของพระเจ้า หมายความว่าพระเจ้าได้ประทานพระองค์เองแก่คุณ จึงได้ประทานทั้งหมดที่พระองค์มีแก่คุณด้วย โดยพระคุณ คุณได้รับชีวิตของพระองค์และธรรมชาติแห่งความชอบธรรม พร้อมการปกครองเหนือมารร้าย ความเจ็บป่วย โรคร้าย โลกนี้และระบบของโลกนี้ สรรเสริญพระเจ้า!

ปฏิเสธที่จะหวั่นคลอนไปกับความยากลำบากของชีวิต ฉวยโอกาสในพระคุณของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ดำเนินชีวิตในพระคำ นั่นคือทั้งหมด ศึกษาพระคำเพื่อที่จะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับมรดกของคุณในพระคริสต์ คุณไม่สามารถฉวยโอกาสในพระคุณของพระองค์ได้จนกระทั่งคุณรู้ว่าพระคุณของพระองค์ได้ทำอะไรเพื่อคุณ มอบอะไรให้คุณ และสร้างคุณขึ้นอย่างไร ไม่น่าแปลกใจที่ใน 2 เปโตร 3:18 ได้กล่าวว่า “แต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา”

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ได้รับพระคุณที่ไหลล้นของพระองค์ พระคุณที่ทำงานในข้าพระองค์คือฤทธิ์เดชแห่งการเลื่อนขั้น ความสำเร็จที่ไม่มีวันสิ้นสุด และชีวิตพิเศษแห่งความยอดเยี่ยม ชัยชนะ และการปกครอง ข้าพระองค์ฉวยโอกาสในเวลานี้และตลอดไป ข้าพระองค์ปฏิเสธทุกสิ่งที่ไม่เป็นไปตามน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 1:17; ฮีบรู 4:16


Comments are closed