ศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2018
จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิด
BE STRONG AND VERY COURAGEOUS

“เพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิด ระวังที่จะทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมด” (โยชูวา 1:7)

   บางครั้งในเส้นทางแห่งความเชื่อสิ่งต่าง ๆ อาจดูเหมือนยากลำบาก และในช่วงเวลายากลำบากเหล่านี้อาจดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงอยู่ไกล แต่องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังตรัสกับคุณในเวลานี้ว่า “จงรู้ว่าในช่วงเวลานี้ เราอยู่ที่นี่กับเจ้า เพราะว่าเราอยู่ในเจ้า! ดังนั้นจงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิด” นั่นหมายความว่าอย่าหวั่นไหว

จงเป็นเหมือนอับราฮัม พระคัมภีร์กล่าวว่าท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ท่านมีความเชื่อมั่นคง จึงถวายเกียรติแด่พระเจ้า (โรม 4:20) อย่าพูดว่า “ฉันไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร ฉันเบื่อหน่ายต่อปัญหาเหล่านี้แล้ว” ไม่! ปัญหาจะเกิดขึ้นและจะไหลไปสู่ทางออก การท้าทายที่คุณเผชิญอยู่ในวันนี้ถูกออกแบบไว้เพื่อคุณ พวกมันเป็นขนมของคุณ จงเคี้ยวพวกมัน จงปฏิเสธที่จะท้อใจในวันยากลำบาก

1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่าคุณอยู่ฝ่ายพระเจ้า นั่นหมายความว่าคุณมาจากพระเจ้า ดังนั้นคุณก็มีชัยเหนือปัญหา, การท้าทาย, แรงกดดัน, ปฏิปักษ์และความทุกข์ยากแล้ว เพราะว่าพระคริสต์ผู้ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าได้อาศัยอยู่ในคุณ จงยึดมั่นในพระวจนะ

หมออาจพูดว่าท่อนำไข่เสียหายไปแล้ว หรือปอดของคุณผิดปกติ หรือว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน จงปฏิเสธที่จะยอมแพ้! จงยึดมั่นในความเชื่อของคุณไว้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีความหวัง จงเชื่อในความหวัง ความหวังซึ่งอยู่ในพระวจนะจะทำให้คุณมีชัยชนะต่อสถานการณ์ของคุณ!

บางทีอาจมีปัญหาในครอบครัวของคุณ หรือกับลูก ๆ ของคุณ หรือคุณอาจรู้สึกเจ็บป่วยในร่างกาย หรือคนที่คุณรักกำลังทนทุกข์อย่างมากมาย ผมมีข่าวดีสำหรับคุณ ทุกสิ่งจะกลายเป็นคำพยานของคุณ 2 โครินธ์ 4:17 กล่าวว่า “…ความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ”

เป็นสิ่งที่แน่นอนว่ามีสง่าราศีรอคุณอยู่ในตอนสุดท้าย! จงมั่นใจต่อไปในฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าที่จะทำให้คุณผ่านพ้นไปได้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของฉัน พระองค์ทรงเป็นกำลังและที่กำบังในชีวิตของฉัน! ดังนั้นฉันจึงยืนมั่นคงในความเชื่อ, กล้าหาญ และเข้มแข็งในฤทธิ์อำนาจแห่งพระกำลังของพระองค์ ฉันแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในฉัน จะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ พระวจนะของพระเจ้าเป็นสมอของฉันในท่ามกลางพายุ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:2 โครินธ์ 4:8-9; สดุดี 34:19-20; 1 โครินธ์ 16:13; เอเฟซัส 6:10-11


Comments are closed