อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2013

จงอย่ากลัว เพียงเชื่อเท่านั้น
Don’t Be Afraid; Only Believe

“…เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์” (ฮีบรู 11:6)

ไยรัสชายผู้มีอธิพลและความร่ำรวยมาหาพระเยซูด้วยคำขอร้องเร่งด่วน เขากล่าวว่า “พระอาจารย์ โปรดช่วยข้าพระองค์ ลูกสาวของข้าพระองค์กำลังจะตาย” ลูกสาวของเขาป่วยหนัก และไม่มีใคร แม้แต่หมอคนใดที่จะสามารถช่วยเขาได้ พระคัมภีร์บอกกับเราว่าพระเยซูทรงสงสารเขา พระองค์ลุกขึ้นทันที ทิ้งทุกสิ่งที่พระองค์กำลังทำและตามไยรัสไปหาลูกสาวของเขา
ขณะที่พวกเขากำลังเดินตามถนนท่ามกลางฝูงชนไปยังบ้านของไยรัส พระคัมภีร์บันทึกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นโรคโลหิตตกมานานถึงสิบสองปี ได้ยินเกี่ยวกับพระเยซู และพยายามที่จะฝ่าฝูงชนเข้ามาและแตะที่ชายฉลองของพระเยซู
โดยตระหนักว่าฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์แล้ว พระองค์จึงหยุดและถามว่า “ใครถูกต้องเสื้อของเรา” (มาระโก 5:30) มาระโก 33-34 บอกว่าผู้หญิงคนนั้น โดยรู้ว่าเธอได้รับการรักษาให้หายแล้ว มาหาพระเยซูด้วยน้ำตาและบอกความจริงกับพระองค์ และพระเยซูทรงตรัสกับเธอว่า “ลูกหญิงเอ๋ย ที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อ จงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิด”
ในขณะที่พระเยซูกำลังพูดกับหญิงคนนั้น พระคัมภีร์บอกว่าไยรัสได้รับข่าวที่เขากลัวจะได้ยิน มีคนใช้บางคนของเขามาหาและบอกว่า “ลูกสาวของท่านตายเสียแล้ว ยังจะรบกวนอาจารย์ทำไมอีกเล่า”
คุณสามารถจินตนาการถึงความคิดของไยรัสได้ “ทำไมพระเยซูจึงหยุด?” “ถ้าพระองค์ไม่ใช้เวลาที่จะตามหาว่าใครแตะต้องพระองค์แล้วละก็…” อย่างไรก็ดี พระเยซูทรงสงบ หันไปหาไยรัสและกล่าวว่า “อย่าวิตกเลย จงเชื่อเท่านั้นเถิด” (มาระโก 5:36) นั่นคือสิ่งที่ไยรัสจำเป็นต้องทำในการได้รับการอัศจรรย์
ข้อความของข้าพเจ้าที่ให้กับคุณในวันนี้เหมือนกันคือ “จงอย่ากลัว เพียงเชื่อเท่านั้น!” อีกนัยหนึ่งคือว่า จงอย่าให้ความคิดของคุณหวั่นไหวโดยข่าวใดก็ตามที่อาจนำคุณออกมาจากความเชื่อในพระคำของพระเจ้า
ครั้งหนึ่งชาวยิวได้มาหาพระเยซูและถามพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใด จึงจะทำงานของพระเจ้าได้” พระเยซูตรัสตอบว่า “งานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านเชื่อในท่านที่พระองค์ทรงใช้มานั้น” (ยอห์น 6:28-29) ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นบอกว่า “…เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์” พระเจ้าคือพระเจ้าแห่งความเชื่อ และบำเหน็จแห่งความเชื่อ พระองค์จะทรงตอบคุณในทุกความเชื่อที่คุณดำเนินไป คำถามก็คือว่า “คุณเชื่อหรือไม่?” การเชื่อคือการอยู่ในความคาดหวังด้วยความมั่นใจว่าพระคำของพระเจ้าไม่เคยผิดพลาด หมายความว่าเชื่อในพระคำของพระเจ้า นั่นคือทั้งหมดที่พระองค์ต้องการให้คุณทำ!

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ประทานความเชื่อในวิญญาณของข้าพระองค์ เพื่อทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ข้าพระองค์เดินในชัยชนะ ความโปรดปราน และการครอบครองในวันนี้ มั่นใจว่าพระคำของพระเจ้าที่ข้าพระองค์เชื่อนั้นไม่เคยผิดพลาด ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:7; ยอห์น 11:40; มาระโก 9:23


Comments are closed