ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2018
จงส่องสว่าง

Let Your Light “So” Shine

ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ (มัทธิว 5:16)

     ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง” นั้นก็เป็นเรื่องที่สวยงาม แต่พระองค์ได้เน้นความเข้มข้นจริงจังโดยใช้คำว่า “ทำนองเดียวกัน” พระองค์ต้องการให้ส่องสว่างอย่างเจิดจ้า ให้คนทั้งปวงได้เห็นการทำความดีของคุณ แล้วสรรเสริญพระบิดาในสวรรค์ และให้สังเกตว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “เราจะทำให้ท่านส่องสว่าง” ไม่ใช่ คุณต้องเป็นผู้ที่ทำให้มันเกิดขึ้น

แม้แต่ผู้พยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมก็ไม่ได้พาดพิงถึงพระเจ้าว่า พระองค์จะเป็นผู้ทำให้ส่องสว่าง แต่พูดว่า “จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และพระสิริของพระยาห์เวห์ขึ้นมาเหนือเจ้า” (อิสยาห์ 60:1) คุณคือผู้ที่จะต้องลุกขึ้นและฉายแสง มันเหมือนกับที่เราอ่านใน โรม 12:10-11 “จงอย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า” เป็นคำแนะนำที่ดีมาก

เราสังเกตได้ว่า ความรับผิดชอบในการเป่าให้ไฟแห่งความกระตือรือร้นลุกโชนเป็นของคุณ พระเจ้าตรัสให้คุณทำในสิ่งที่คุณทำได้ ถ้าหากคุณไม่มีจิตใจที่กระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ พระองค์ก็จะไม่ขอให้คุณทำ พระองค์ตรัสสั่งให้คุณทำ เพราะพระองค์ประทานอำนาจและความสามารถให้คุณทำได้

พระเยซูตรัสใน มัทธิว 5:14 “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก” การตอบสนองของคุณควรจะเป็นดังนี้ “ใช่แล้ว พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เป็นความสว่างในโลกแห่งความมืด และความสว่างของข้าพระองค์ฉายไปทุกที่” จงปฏิบัติตามพระคำ จงลงมือทำตามความคิดที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจ จงทำให้นิมิตที่พระเจ้าประทานให้สำเร็จเป็นจริง จงลงมือทำบางอย่างที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับคนที่อยู่รอบตัวคุณ

ยกตัวอย่าง ถ้าหากคุณเป็นนักเรียน จงส่องสว่างแห่งข่าวประเสริฐในโลกของการศึกษา ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจ ตำรวจ ทหาร นักการเมือง นักออกแบบแฟชั่น นักกฎหมาย หรือนักกีฬา จงสร้างผลกระทบในโลกของคุณ เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณ โดยการส่องสว่างของคุณ คนอื่นจะเห็น ชีวิตของเขาจะปรับเปลี่ยนดีขึ้น เขาจะถูกนำออกจากความมืด ความสับสน ความยากจน ความเจ็บป่วยและความตาย จงสร้างความแตกต่างในโลกของคุณ จงสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นด้วยข่าวประเสริฐ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบคุณที่ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นพระพรให้กับโลกของข้าพระองค์ เป็นแสงสว่างในโลกแห่งความมืด เป็นความกระจ่างและให้คนมากมายได้พบความหมายของชีวิตผ่านทางข่าวประเสริฐ แสงสว่างของข้าพระองค์ส่องอย่างเจิดจ้า ทำให้สง่าราศีของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ในข้าพระองค์และผ่านตัวข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 5:13; ยอห์น 5:35


Comments are closed