วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2019

จงส่งผลกระทบต่อโลกของคุณด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า
Impact Your Word With His Divine Presence

“…ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน ท่านจะยืดวันเวลาของท่าน พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน” (อิสยาห์ 53:10)

     พระคัมภีร์บันทึกว่าถ้าสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดที่พระเยซูทำได้ถูกบันทึกไว้ โลกทั้งใบก็จะไม่มีที่เก็บหนังสือ นั่นเป็นความจริงอย่างแน่นอน ชีวิตทั้งหมดของพระองค์เป็นสายธารที่ไม่สิ้นสุดของสิ่งมหัศจรรย์ หมายสำคัญ และการอัศจรรย์ พระองค์นำความหวัง ความชื่นชมยินดี และชีวิตมาสู่คนมากมาย พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์เสด็จไปทำคุณประโยชน์และรักษาทุกคนที่ถูกมารเบียดเบียน เพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์ (กิจการ 10:38)

พระเยซูองค์นี้แม้อยู่ในสวรรค์ก็ยังทรงเหมือนเดิม วานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์ (ฮีบรู 13:8) พระองค์ยังคงรัก ทรงพระคุณ ทรงเมตตา เห็นอกเห็นใจ และทำการมหัศจรรย์ในทุกวันนี้เหมือนกับที่พระองค์ทำในสมัยพระคัมภีร์ พระองค์ยังคงยกชู อวยพรและเปลี่ยนแปลงชีวิตในวันนี้ แต่พระองค์กำลังทำสิ่งนี้ผ่านทางเรา

นั่นคือสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา นั่นคือเราเป็นพงศ์พันธุ์ของพระองค์ ซึ่งกำลังยืดวันเวลาของพระองค์ เรายืนในตำแหน่งของพระองค์ แบกพระสิริและการทรงสถิตของพระเจ้า พระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เราเพื่อให้เราส่งมอบพระคุณ พระปัญญา ความรอด ความชอบธรรม ความรัก การรักษาโรค ความสมบูรณ์ และความงดงามในโลกที่มืดมิด ไปสู่มนุษยชาติที่แตกสลาย

เมื่อเราอยู่ต่อหน้าคนป่วย คนตกต่ำ คนยากจน คนที่ถูกปฏิเสธ คนที่ถูกทอดทิ้ง และคนที่ขี้ขลาด พระเยซูก็ปรากฏตัวในเรา และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสถานการณ์ของพวกเขา พระองค์เป็นทางออกที่โลกกำลังมองหา และเรามอบพระองค์ให้แก่พวกเขา เพราะว่าเราเป็นผู้ร่วมส่วนในธรรมชาติของพระเจ้า และผู้แจกจ่ายความจริงและความรักของพระองค์

คุณแบกการทรงสถิตของพระเจ้า นั่นคือคุณเป็นสำนักงานใหญ่ของสวรรค์ เพราะว่าคุณคือบ้านของพระเจ้า นั่นคือพลับพลาที่มีชีวิต เคลื่อนไหวและกระตือรือร้น ดังนั้นจงส่งผลกระทบต่อโลกของคุณด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า พระองค์อยู่ในตัวคุณและทำงานในตัวคุณในทุกวันนี้เหมือนที่พระองค์เคยทำในสมัยพระคัมภีร์ จงมีการตระหนักรู้นี้ การตระหนักถึงพระคริสต์ และอวยพรโลกของคุณด้วยการทรงสถิตของพระเจ้าที่คุณแบกไว้

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ช่างเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่เพียงเป็นผู้ร่วมส่วนในความจริงนิรันดร์เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้แบก ผู้ลำเลียงและผู้แจกจ่ายการทรงสถิตของพระเจ้า! ผ่านทางข้าพระองค์ พระปัญญา พระคุณ ความสมบูรณ์แบบ ความรอด ความชอบธรรม ความรัก การรักษาโรค ความสมบูรณ์ และความงดงามมากมายของพระองค์ได้สำแดงออก ซึ่งจะนำการเปลี่ยนแปลงที่คงอยู่มาสู่โลกของข้าพระองค์ โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณของพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 28:19-20; มัทธิว 10:7-8


Comments are closed