วันพุธที่ 29 เมษายน 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                   

จงส่งผลกระทบต่อชีวิตด้วยข่าวประเสริฐ
Impacting Lives With The Gospel

อาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่เพื่อเป็นความสว่าง เพื่อนำสีสันของพระเจ้ามาสู่โลกนี้ พระเจ้าไม่ใช่ความลับที่จะเก็บซ่อนไว้ เราออกไปในที่สาธารณะด้วยสิ่งนี้  ที่สาธารณะอย่างเช่นนครซึ่งอยู่บนภูเขา​​ (มัทธิว 5:14 ฉบับ MSG)

เราได้อ่านในพระธรรมกิจการว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำการอัศจรรย์ที่ผิดปกติหลายอย่างผ่านมือของเปาโล ผ้าเช็ดหน้าและผ้ากันเปื้อนได้ถูกนำออกไปจากร่างกายของเขา และเมื่อวัสดุเหล่านั้นถูกนำไปสัมผัสกับคนป่วย พวกเขาก็ได้รับการรักษาให้หาย และผู้ที่ถูกพวกวิญญาณชั่วเบียดเบียนก็ได้รับอิสระ

แต่สิ่งที่น่าสนใจที่ควรสังเกตก็คือว่าผ้าเช็ดหน้าและผ้ากันเปื้อนไม่ได้ทำอะไรเลย สิ่งเหล่านี้ไม่มีสติปัญญาหรือความคิดของตนเอง อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ได้รับผลกระทบและได้รับการถ่ายเทด้วยพระวิญญาณเพื่อเป็นสื่อกลางของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะอยู่ในสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้จนกว่าจะมีคนนำสิ่งเหล่านี้ออกไปจากเปาโลไปยังที่ที่มีความจำเป็นนั่นคือคนป่วยและคนที่ถูกเบียดเบียน

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อบังเกิดใหม่ใหม่และเต็มไปด้วยพระวิญญาณ จนกว่าคุณจะใช้หรือส่งฤทธิ์อำนาจในตัวคุณไปยังสถานที่ที่มีความจำเป็นก็จะไม่มีการสำแดงออกถึงฤทธิ์อำนาจที่อยู่ในตัวคุณคริสเตียนสามารถ “ไร้ชีวิต” เหมือนผ้าเช็ดหน้าและผ้ากันเปื้อนจากเปาโลได้ จนกว่าเขาหรือเธอจะมาสัมผัสกับความจำเป็นในชีวิตของผู้คน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณต้องอยู่ในธุรกิจของพระเจ้าในการประกาศนำดวงวิญญาณ

ในโลกที่มีความจำเป็น นั่นคือที่ที่คุณพบกับมนุษยชาติที่แตกสลาย คุณอาจไม่เคยส่งผลกระทบด้วยฤทธิ์อำนาจที่อยู่ในตัวคุณจนกว่าคุณจะออกจากขอบเขตแห่งความสะดวกสบายของคุณและไปสัมผัสกับผู้คนที่มีความจำเป็น คุณเกิดมาเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลง นั่นคืออิทธิพลและคำตอบสำหรับเสียงร้องของคนที่ขัดสนในโลกของคุณ ดังนั้นจงทำให้พระสิริในตัวคุณทำงานด้วยการสำแดงให้เห็นถึงคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบของพระคริสต์ซึ่งอยู่ในวิญญาณของคุณ

การมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และดำเนินชีวิตอย่างธรรมดาเป็นความสิ้นเปลืองอย่างยิ่ง ถ้าคุณเป็นเพียงคนเดียวที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตำบล เมือง หรือประเทศของคุณ ก็ยังควรที่จะมีผลกระทบที่ชัดเจนของข่าวประเสริฐอยู่ จงเลือกที่จะปกครองโลกของคุณด้วยการส่งผลกระทบต่อชีวิตต่างๆด้วยข่าวประเสริฐ เพราะว่านั่นเป็นความปรารถนาของพระวิญญาณและน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระคุณและพระสิริพิเศษในชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่จะเป็นพระพรแก่โลกของข้าพระองค์ด้วยการนำความสว่างและความหมายมาสู่ชีวิตของหลายๆ คนผ่านทางข่าวประเสริฐ ความสว่างของข้าพระองค์ส่องไปทั่วทุกหนทุกแห่งทำให้เกิดการขจัดความชั่วร้าย ความอธรรม และนำผู้คนเข้าสู่เสรีภาพที่เปี่ยมด้วยพระสิริของบรรดาลูกของพระเจ้า ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:อิสยาห์ 60:1-2; 1 โครินธ์ 9:16; เอเฟซัส 2:10


Comments are closed