วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019
จงสุภาพและถ่อมใจ
Be Meek And Lowly In Heart

“เพราะฉะนั้น ถ้าใครถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กๆ คนนี้ [ไว้วางใจ ถ่อมใจ รัก ให้อภัย] คนนั้นจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์” (มัทธิว 18:4 ฉบับ AMPC)

     ยิ่งคุณมีความรู้ในเรื่องของพระวิญญาณมากเท่าไร คุณก็ยิ่งถ่อมใจมากขึ้นเท่านั้น ถ้าความรู้ของคุณในพระคริสต์และของพระเจ้าไม่ได้สร้างความถ่อมใจในคุณมากขึ้นแสดงว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติ นั่นคือความรู้ของคุณมาจากเนื้อหนัง (1 โครินธ์ 8:1)

ความรู้ที่แท้จริงของพระเจ้าคือความรู้ของพระวิญญาณและความเป็นหนึ่งเดียวกับพระวิญญาณของพระองค์ ยิ่งคุณรู้จักพระองค์มากขึ้นเท่าไร คุณก็ยิ่งเปิดเผยและสะท้อนให้เห็นพระองค์มากขึ้นในความคิด อุปนิสัย คำพูด และการกระทำของคุณ ในมัทธิว 11:29 พระองค์พูดว่า “…เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม…”

พระองค์ผู้ที่กล่าวสิ่งนี้เป็นผู้เดียวกับที่ถูกบรรยายว่าเป็นศูนย์รวมแห่งความรู้และพระปัญญาทั้งหมด ฟิลิปปี 2:5-8 ให้เราได้รู้ถึงความถ่อมใจของพระองค์มากขึ้น ซึ่งกล่าวว่า “จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้า ไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้ แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์ พระองค์ทรงถ่อมตัวลง ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งมรณาบนกางเขน”

อย่าเป็นคนใจเย่อหยิ่ง นั่นคือความหมายของพระเยซู เมื่อพระองค์ใช้คำว่า “ถ่อม” ในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา มันหมายถึง “ถ่อมตัวลงโดยไม่ต้องถูกกดลง” นี่เป็นกุญแจที่สำคัญดอกหนึ่งของคนที่ถ่อมใจ

ความถ่อมใจคือชีวิต นั่นคือมันจะเกิดผลในตัวคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่กับคนระดับสูงและยิ่งใหญ่หรือต่ำต้อย สิ่งนี้มักแสดงออกให้เห็นเป็นการกระทำโดยความเต็มใจที่จะรับผิดชอบในการรับใช้ผู้อื่นด้วยความภักดีต่อพระคำ

สิ่งอื่นๆ เกี่ยวกับคนที่ถ่อมใจคือพวกเขารับผิดชอบแม้กระทั่งความผิดพลาดของคนอื่น และไม่ได้จดจำความผิดที่ทำกับพวกเขา พวกเขาปลดปล่อยผู้ที่ทำร้ายพวกเขา เพราะความถ่อมใจที่แท้จริงคือการยอมจำนนต่อความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ผ่านทางพระคำ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับผลกระทบของพระคำของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อสิทธิอำนาจ อิทธิพล และผลกระทบของพระคำของพระองค์ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกต่ออุปนิสัย วิถีชีวิต การสื่อสาร และทัศนคติของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 5:5-6; ยากอบ 4:6; มัทธิว 23:12; สุภาษิต 29:23


Comments are closed